Allmänningar

Grönområdena förvaltas av Tidö-Lindö Samfällighetsförening. I Samfällighetsföreningen svarar Styrelsen för den löpande förvaltningen enligt Samfällighetslagen och de grundläggande principer som fastställs av föreningsstämman. De grundläggande principerna för grönområdenas nyttjande och skötsel är följande:

 • Öns unika karaktär med blandning av öppen mark och ädellövskog med inslag av barrträd skall bevaras.
 • Den biologiska mångfalden inom växt- och djurliv skall gynnas.
 • Öppna stråk eller utglesning i trädbestånd skall medge rimlig visuell kontakt med Mälaren från fastigheter och vägar för att behålla ö-karaktären.
 • Växtligheten skall skötas så att den ej medför risk för skada på person, egendom eller hindrar trafik på vägnätet.
 • Enskilda fastigheters behov av t ex ljus och skugga, skydd mot vind eller insyn, skall beaktas i rimlig omfattning.
 • Grönområdena skall vara estetiskt tilltalande för såväl boende som besökande.
 • Grönområden skall skötas eller utmärkas så att de inte förväxlas med tomtmark.
 • Alla samfällighetens medlemmar har lika rätt att nyttja alla öns grönområden för rekreation.

Allmänningsåtgärder genomförs regelbundet enligt allmänningsplan. Andra åtgärder utförs efter behov.


Allmänningsgrupper

Inom samfälligheten finns ett antal allmänningsgrupper, vilka har tillstånd att utföra vissa åtgärder på allmänningar på uppdrag av Styrelsen. Allmänningsgruppernas åtgärder avstäms med Styrelsens allmänningsansvarige årsvis.

Följande personer är kontaktpersoner för de olika allmänningsgrupperna:

Nr    Området avgränsat av

Namn

1 Askholmen Stefan Karlsson
2 Askholmsv./ Asköviksv. / Klockargårdsv Marie Renwall
3 Lindöv. / Askholmsv. / Gräggenv. Thomas Johansson
4 Lindöv. / Asköviksv. / Klockargårdsv. Vakant
5 Strandv. / Fasanv. / Kråkskärsv. Vakant
6 Strandv. / Kråkskärsv. Niklas Olsson, Jens Malmqvist
7 Fasanv. / Kråkskärsv. Lisbeth Karlsson
8 Strandv. / Lindöv. / Österängsv. Peter Brandt
9 Lindöv. / Lindskärsv. / Gräggenv. / Skaskärsv Jörgen Bengtsson
10 Lindskärsv. / Gräggenv. / Skaskärsv. Anders Laurin
11 Lindskärsv. / Rannklov / Lindskär Vakant


Ej tillåtna ingrepp

Följande är exempel på ingrepp eller åtgärder på grönområden som kräver tillstånd. För vissa kan Styrelsen lämna detta men i många fall erfordras tillstånd även av myndighet eller Tidö Slott.

 • Grävning, schaktning, utfyllnad eller tippning av sten, jord eller avfall.
 • Anläggning av väg eller parkeringsplats.
 • Anläggning av brygga, pir eller vågbrytare från ett grönområde.
 • Mer än tillfällig parkering eller uppställning av fordon utanför väg eller skyltad parkeringsplats.
 • Uppläggning av båtar utanför i detaljplan angiven båtuppläggningsplats.
 • Nyttjande för växthus, upplag, kompost, brunnar, mätarskåp, eldningsplats eller liknande.
 • Dumpning av grenar, ris, löv och annat trädgårdsavfall.
 • Inhängning genom staket, häck eller liknande.


Promenadstigar
Öns promenadstigar är markerade med fina träskyltar som visar vägen. Skyltarna är tillverkade av en boende på ön.