Tid-Lind loggajpg

Tidö-Lindö är en mälarö med blandad bebyggelse med allt från den lilla sommarstugan till permanentboendet, en dryg mil sydväst om Västerås.

Den här hemsidan är till för att informera boende på ön och andra intresserade om vad som händer och sker. För informationen svarar styrelsen och trivselkommittén. Du kan kontakta oss via mejllänkarna nedan.

Välkommen!

E-post till Styrelsen: styrelsen@tidolindo.se

E-post till Trivselkommittén: trivselkommitten@tidolindo.se

Samfällighetens kontaktlista är under revidering och det skulle uppskattas om samtliga medlemmar skickar en e-post till info@tidolindo.se med följande information: namn, adress, fastighetsbeteckning, telefon och e-post.


Nyheter


Fototävlingens vinnare har nu funnit sina platser i föreningslokalen, se bilden. Ett stort tack till alla som bidrog till tävlingen.

Tidö-Lindö bildbibliotek: Se under fliken "Vision Tidö-Lindö"


Brev från Lantmäteriet 2020-09-16

Många har idag fått ett brev från Lantmäterimyndigheten: "Beslut om inställd förrättning". 

Detta är helt i enlighet med beslut taget vid årsstämman nyligen (Proposition 2): "Vi återkallar den pågående förrättningen avseende vägstumpen (norr om bron fram till allmän vägs början), öppnad 2008". 

 En ny, uppdaterad ansökan, avseende ansvaret för såväl nämnda vägstump som motsvarande del av den planerade cykelvägen, har samtidigt skickats till Lantmäteriet. Detta berörs under avsnittet "Information" i brevet.


Asfaltering av västra delen av Gräggenvägen
(upp till korsningen mot Skaskärsvägen) görs onsdagen den 23e september. Start på morgonen och klart under dagen.
 Vi beklagar eventuella störningar och ber om att inga fordon eller annat parkeras vid vägen den dagen.


Årsstämma 2020, protokollet ligger här


Öguiden delas inom kort ut till alla hushåll som en tryckt broschyr, och finns även att läsa här.


Se fototävlingens vinnande bilder här!

Dessa sex fina bilder, tre från varje kategori, fick högst poäng i den finalist-omröstning som gjordes i samband med årsstämman.
Bilderna kommer att tryckas upp på canvas och hängas i föreningslokalen.

Information från Trafikverket om status och planläggningsprocessen för cykelvägen 

I samband med årsstämman 24 aug. informerade Västerås Stads Gatuchef Linnea Viklund om statusen och den fortsatta planläggningsprocessen fram till att cykelvägen är byggd.

Se hela informationsmaterialet under flik; Cykelvägen


Med tanke på trafiksäkerheten på ön

På Tidö-Lindö gäller Västerås stads (kommunens) regler om sikt och fri höjd vid vägar. Styrelsen ansvarar för röjning av vägområdet och de boende för växtlighet på sin mark. Tillsammans skapar vi en trygg och säker trafikmiljö.
Om en markägare inte följer dessa föreskrifter har kommunen rätt att vidta åtgärder. 

Styrelsen har genomfört en inventering av buskar och träd som växer på privat mark men inkräktar på samfällighetens vägområde. Några fastighetsägare kommer att få uppmaningar att röja sådan växtlighet.
Då det ibland är svårt att se exakt på vilken tomt ett träd/en buske är belägen, skall uppmaningen ses som en möjlighet att tillsammans med din granne röja växtlighet. Har vi missbedömt var träd/buskar är belägna så prata med oss så vi kan korrigera informationen till entreprenören, som efter augusti månad kommer att röja vägområdet. Det bästa är såklart att förekomma vår röjning, så sker inga misstag. 

Vi har samtidigt noterat buskar som skymmer sikten i korsningar. För allas trevnad och säkerhet för gående, cyklande barn etc så uppmanar vi alla att följa kommunens föreskrifter betr "sikttriangeln". Se fliken "Vägar".


Några ord om trafiksäkerhet

Vi vill, från Styrelsens sida, påminna om att hastighetsgränsen 30 km/tim gäller för hela vår ö. Vid behov, påpeka gärna detta även för bilburna gäster, hantverkare mm.

I samma anda, dvs trafiksäkerhet och barnens trygghet, påminner vi om reglerna för häckar och buskar längs med väg och, i synnerhet, vid korsning. Se korsningsskissen under fliken "vägar". Det är varje fastighetsägares skyldighet att vårda sin växtlighet så att den inte hindrar trafiken eller skymmer sikten.

I mörker bär vi naturligtvis reflexer, och tänder belysningen på våra cyklar.


2018-02-23  Trafikverket har meddelat beslut om byggande av cykelvägen!  Se flik cykelvägen.


Skötsel av våra anläggningar. Se fliken "Allmänningar".

Grannsamverkan har en Facebook-grupp. Gå gärna med i den.