Tid-Lind logga.jpg

Tidö-Lindö är en mälarö med blandad bebyggelse med allt från den lilla sommarstugan till permanentboendet, en dryg mil sydväst om Västerås.

Den här hemsidan är till för att informera boende på ön och andra intresserade om vad som händer och sker. För informationen svarar styrelsen och trivselkommittén. Du kan kontakta oss via mejllänkarna nedan.

Välkommen!

E-post till Styrelsen: styrelsen@tidolindo.se

E-post till Trivselkommittén: trivselkommitten@tidolindo.se

Samfällighetens kontaktlista är under revidering och det skulle uppskattas om samtliga medlemmar skickar en e-post till info@tidolindo.se med följande information: namn, adress, fastighetsbeteckning, telefon och e-post.

Nyheter


Extra stämma
Protokollet från den extra föreningsstämman den 24 oktober finns nu tillgängligt under Dokument

Återställning samfälld mark längs lindövägen

Det är dags för återställande av samfälld mark vid Lindövägen 6 efter arbetet med nya murar och återställande av tomtgränser.

Styrelsen har beslutat att på den ytan följa Länsstyrelsens och Riksförbundet för enskilda vägars (REV, samfälligheten är medlem) råd att tillföra fler ytor för biologisk mångfald längs våra vägar.

Denna yta förses med kant av ny och återvunnen sten från samma plats, kompletteras med ny och återvunnen jord från arbeten på ön, samt förses med ängsgräs och blomsterinblandning (exvis Granngårdens blandning). Ytan ansluter mot ny asfaltkant och sluttning norrut och kommer att slås en gång per år efter sommarens blomning.

Styrelsens förhoppning är att denna åtgärd kommer att bidra till en större biologisk mångfald på vår ö.


Dikesrensning

Efter de kraftiga regnväder som drabbade oss, har styrelsen har tagit beslut på dikesrensning av södra delen av Skaskärsvägens diken.
Vidare kommer en trumma vid korsningen mot Lindskärsvägen att renspolas. Om spolning ej går att utföra, så måste trumman ersättas med en ny.
Efter kabelvisning kommer arbetet påbörjas under V40. Styrelsen ber om överseende med den olägenhet som arbetet kan innebära.


Arbete vid busstorget av Mälarenergi
Mälarenergi kommer utföra reparationsarbeten på pumpstationen vid busstorget, de räknar med att arbetet kommer pågå i 3-4 veckor och bör då vara avslutat i början på november.


Krock mellan bil och moped
Tidigare i juni har en bil och en moped krockat på ön. Den här gången blev det endast materiella skador tack vare låg hastighet.
Det stora problemet denna gång är en häck som växt alldeles för högt i korsningen. Det är fastighetsägarens ansvar att se till så att sikt inte skyms i korsningar.
Så för att undvika fler olyckor, uppmanar styrelsen samtliga fastighetsägare att se över just er tomt. Anvisningar finns här på hemsidan under ”dokument/korsningsskiss”.


Postboxar

PostNord har monterat upp Paketboxar vid Busshållplatsen på den nya grusade ytan vid infotavlan.
Paketboxarna möjliggör att vi kan hämta paket när det passar oss med hjälp av PostNords app och mobilt Bank-ID.


Vägarbeten

Arbetet med ny trumma under Lindskärsvägen är klart. Då asfaltering skall ske på torsdag kommer grus att tas bort onsdag kväll. Tacksam för stor försiktighet vid passage samt överseende med entreprenörens arbete som skall utföra asfaltarbeten, då störningar är oundvikliga.
Vid Strandvägen har byte av dräneringsslang och sänkning av fördelare gjorts.
Så åtgärder efter vinterns svallis på dessa platser är därmed klara.
På torsdag kommer även infarten till Västerängens parkering att asfalteras samt en del större potthål lagas.
Tack för visad hänsyn.


Valborgs firande, info från Trivselkommittén
Fackeltåg från busshålsplatsen vid 19, det finns ett begränsat antal facklor att köpa på plats för 20kr styck.
Efter att brasan tänts öppnar fiskdamm och korvgrillning vid västerängen.


Arbete på Lilla Rannklovsvägen

Under tisdagen den 29 mars kommer förstärkningsarbete att utföras på ”Lilla Rannklovsvägen”.
Styrelsen ber om överseende med att viss störning och väntan kan uppstå under tiden arbetet utförs.
Efter avslutat arbete uppmanas till stor försiktighet för vägens hållbarhet under en tid.


Störningar Bredband på Tidö-Lindö, v2 2022
Under vecka 2 2022 (10/1-14/1) kommer underhåll genomföras på vårt gemensamma bredband. Detta kan eventuellt innebära att störningar på bredbandet kan uppkomma för vissa fastigheter dagtid under denna vecka. Tyvärr kan vi inte förutse vilka fastigheter som kan påverkas då arbetet genomförs i det så kallade nodrummet på Västeräng.

Om bredbandet faller bort, så kommer detta ske under ett par timmar, dock inte en hel dag. Vid störningar på bredband (det kan vara givetvis andra orsaker än underhållsarbetet) skall Fibra primärt kontaktas. Fibra är informerat att detta underhållsarbete är planerad.

Med vänlig hälsning - Peter Isberg, Bredbandsansvarig, Tidö-Lindö


Vägar:
Styrelsen har omprioriterat ordningsföljd på vissa investeringar och hade för avsikt att lägga på lite material för bättre bärighet på vägen österut mot Lilla Rannklov. Tyvärr kom kylan tidigt i december, så vi skjuter dessa arbeten till våren när tjälen släppt. Ansning av träd för att detta arbete skall kunna utföras är klart.
Belysning:
Belysningen har spökat för oss i höst och vi har lagat ett antal armaturer och samtliga ljuskällor till gatubelysning är bytta. Tyvärr har vi trots det 3 st armaturer som inte funkar. Det är felanmält till elektriker som skall felsöka dem efter jul. Vi ber om överseende med den olägenheten. 


Vision Tidö-Lindö

Slutredovisningen för vårt projekt är nu godkänd, vilket innebär att vi får ut återstoden av anslaget från Leader och Jordbruksverket (totalt ca 700 000 kr).

Den 24 november hade vi också besök av Leaders styrelse, som på plats ville höra och se vad vi har gjort. Det blev ett bra möte med många frågor och positiva omdömen från deras sida.


Nedsågat värdträd
I VLT den 25/11 finns en artikel: “Sågade ner fridlyst träd – får företagsbot” och att samfälligheten åläggs att betala en företagsbot på 10000 kr.

Bakgrunden till händelsen är denna:

Inför badsäsongen avverkades ett antal döda träd efter stigen från bilparkeringen till badplatsen. Det var akut risk för att grenar och toppar kunde ramla ner på gående på stigen. Bland de avverkade träden fanns en lind, som i vår Naturvårdsplan redan 2019 beskrevs som döende. Vår avsikt var att göra en s k högstubbe av linden, men entreprenören ansåg att det var alltför riskfyllt.

En boende på Tidö-Lindö tog bilder på trädresterna med mistel och anmälde detta till Länsstyrelsen som artskyddsbrott.

Vi har mycket höga ambitioner när det gäller att sköta våra gemensamma områden. Vår Naturvårdsplan är ett exempel på detta. Därför är det inträffade mycket beklagligt.


Årsstämman
Protokoll från årets årsstämma finns under Dokument


Vision Tidö-Lindö
Den slutliga versionen av slutrapporten ligger nu på vår hemsida och här
Rapporten sammanfattar hela projektet, med många bilder, samt namn på de personer som med frivilliga (obetalda) insatser gjort det hela möjligt.


Artikel i VLT om "Vision Tidö-Lindö": Här


Vision Tidö-Lindö: Naturvårdsplanen, med områdesvisa skötselförslag, ligger nu under fliken ”Naturvårdsplan”.


Några ord om trafiksäkerhet

Vi vill, från Styrelsens sida, påminna om att hastighetsgränsen 30 km/tim gäller för hela vår ö. Vid behov, påpeka gärna detta även för bilburna gäster, hantverkare mm.

I samma anda, dvs trafiksäkerhet och barnens trygghet, påminner vi om reglerna för häckar och buskar längs med väg och, i synnerhet, vid korsning. Se korsningsskissen under fliken "vägar". Det är varje fastighetsägares skyldighet att vårda sin växtlighet så att den inte hindrar trafiken eller skymmer sikten.

I mörker bär vi naturligtvis reflexer, och tänder belysningen på våra cyklar.

Grannsamverkan har en Facebook-grupp. Gå gärna med i den.