Tid-Lind loggajpg

Tidö-Lindö är en mälarö med blandad bebyggelse med allt från den lilla sommarstugan till permanentboendet, en dryg mil sydväst om Västerås.

Den här hemsidan är till för att informera boende på ön och andra intresserade om vad som händer och sker. För informationen svarar styrelsen och trivselkommittén. Du kan kontakta oss via mejllänkarna nedan.

Välkommen!

E-post till Styrelsen: styrelsen@tidolindo.se

E-post till Trivselkommittén: trivselkommitten@tidolindo.se

Samfällighetens kontaktlista är under revidering och det skulle uppskattas om samtliga medlemmar skickar en e-post till info@tidolindo.se med följande information: namn, adress, fastighetsbeteckning, telefon och e-post.


Nyheter

Städdag på Västerängen den 18 april kl 10. Alla är välkomna. ICA Sjöhagen bjuder på dryck och något gott.

Utdelning av fakturor avseende medlemsavgiften pågår, och beräknas vara klar veckan efter påsk (v14). I kuvertet ligger även ett meddelande betr. senareläggning av årsstämman.


Eldning av löv och kvistar 
på egen tomt är tillåten v16-18 (dvs med start 19 april). Det skall ske på ett brandsäkert sätt och med hänsyn tagen till grannarna, se t ex

Eldning på våra allmänningar kräver alltid tillstånd från Styrelsen.


Valborg: Pga coronaläget blir det tyvärr ingen valborgsbrasa.  Vi kommer följaktligen inte heller att öppna bommen för transport av eget trädgårdsavfall till brasan.Artikel i VLT om "Vision Tidö-Lindö": Här

Reparation av vår bredbandsfiber

Lindskärsvägen kommer att stängas av under eftermiddagen idag måndag, detta strax innan Lindskärsvägen 38, innan korsningen Skaskärsvägen/Lindskärsvägen, i riktning från Lindövägen.
Detta i försök att tina bort tjälen som förmodligen påverkar fiberkanalen och bredbandet under vägen för bortre delen av Lindskärsvägen.

Kol kommer att läggas på vägen så viss rök och lukt kommer att uppstå vid platsen.

Vägen kommer att vara avstängd minst tom förmiddag tisdag 2/3.
Vi återkommer med ny information så fort som möjligt.

Om fler av er på ön upplever längre avbrott i er uppkoppling så ber vi er först felanmäla detta till er tjänsteleverantör så att ärendena kommer in rätt väg.


Om våra vägar

Våren kom tidigt i år, efter riktigt kall januari-februari. Det är fortfarande kallt på nätterna vilket hjälper oss genom att tjällossningen inte blir så kraftig/snabb. Styrelsen bedömer därför att vi för tillfället inte behöver stänga Rannklovsvägen för tung trafik. 

Då vi inte kan räkna med att gruset på våra asfaltvägar sopas upp i närtid, uppmanar vi alla att hålla hastigheten - inte bara av tjällossningsskäl utan även för att hålla nere dammet från passerande bilar.

Vision Tidö-Lindö:

Naturvårdsplanen, med områdesvisa skötselförslag, ligger nu under fliken ”Naturvårdsplan”.

Med det närmar vi oss slutet för vårt EU-stödda projekt: Avslutningsfesten planeras i maj – datum och detaljer meddelas senare.
Den preliminära slutrapporten, som sammanfattar hela projektet i ord och bild, ligger  under fliken ”Vision Tidö-Lindö”.

Listan över alla som med frivillig tid medverkat i arbetet finns i slutrapporten och på en skylt i föreningslokalen.


Röjning av grenar längs våra vägar

Träd och buskar lutar/hänger ut över vägbanan på flera ställen, och riskerar skada bl a backspeglarna på vår snöröjnings-entreprenörs traktor. Sådana grenar kommer därför att tas bort genom styrelsens försorg. Arbetet påbörjas inom 14 dagar och beräknas utföras på en dag. Om fastighetsägare själv önskar beskära sina buskar/träd finns måttskisser på vår hemsida.

Minilivs

Efter flera tips om obemannad butik i höstas har vi i styrelsen träffat Theresia Turek från Lifvs, som vid ett styrelsemöte har beskrivit konceptet för oss.
Vi har sedan diskuterat detta i styrelsen och har för avsikt att bjuda in Lifvs att etablera en minibutik på ön. Butikskonceptet kommer att presenteras för våra medlemmar vid årsstämman i april

2020-11-02  Trafikverket har nu tagit fram ett SAMRÅDSUNDERLAG - TIDIGT SKEDE gällande GC-väg 537                                                         Ekbacken/Enhagen mot Tidö-Lindö.


Se mer under fliken: Cykelvägen


Betr. Tidö-Lindö som slutet område

Som bekant har några öbor bildat en aktions- och Facebook-grupp, ”Ja till grind på Tidö-Lindö”. Deras uttalade målsättning är att vid nästa stämma motionera för att, via en bom/grind på infartsvägen, göra ön till en ”gated community”.

Bortsett från allehanda sociala och praktiska konsekvenser så skulle det hela bli mycket kostsamt och dessutom oförenligt med anläggningsbeslutet för vår samfällighetsförening: Vi har inte rätt att spendera föreningens pengar på anläggning eller underhåll av en sådan vägspärr med tillhörande infrastruktur.

Utöver själva bommen skulle vi behöva göra en vändplats för fordon som av olika anledningar inte blir insläppta. Vändplatsen, stor nog för en lastbil med släp, behöver läggas på mark som idag inte tillhör samfällighetsföreningen.

Ovanpå detta skulle vi förlora bidraget för underhåll av öns vägnät.

Från Västerås Stads sida säger man att ” Vi skulle troligen få vända den allmänna kollektivtrafiken på Gångholmen, då busstrafikens tidtabellsläggning inte kan vara beroende av att en bom är i funktion vid varje givet tillfälle.”

Idén är för övrigt inte ny: En liknande motion avslogs redan vid årsstämman 2007.2020-10-08  Ny mötesplats på Rannklovsvägen

För att förbättra säkerheten vid möten på Rannklovsvägen har vi färdigställt en enkel mötesplats. Samtidigt har vägbanan förbättrats med ett tunt lager nytt material.

En ny mätning visar för övrigt att Rannklovsvägen inte har sjunkit märkbart sedan i våras.

Fototävlingens vinnare har nu funnit sina platser i föreningslokalen, se bilden. Ett stort tack till alla som bidrog till tävlingen.

Tidö-Lindö bildbibliotek: Se under fliken "Vision Tidö-Lindö"


Brev från Lantmäteriet 2020-09-16

Många har idag fått ett brev från Lantmäterimyndigheten: "Beslut om inställd förrättning". 

Detta är helt i enlighet med beslut taget vid årsstämman nyligen (Proposition 2): "Vi återkallar den pågående förrättningen avseende vägstumpen (norr om bron fram till allmän vägs början), öppnad 2008". 

 En ny, uppdaterad ansökan, avseende ansvaret för såväl nämnda vägstump som motsvarande del av den planerade cykelvägen, har samtidigt skickats till Lantmäteriet. Detta berörs under avsnittet "Information" i brevet.


Asfaltering av västra delen av Gräggenvägen
(upp till korsningen mot Skaskärsvägen) görs onsdagen den 23e september. Start på morgonen och klart under dagen.
 Vi beklagar eventuella störningar och ber om att inga fordon eller annat parkeras vid vägen den dagen.


Årsstämma 2020, protokollet ligger här


Öguiden delas inom kort ut till alla hushåll som en tryckt broschyr, och finns även att läsa här.


Se fototävlingens vinnande bilder här!

Dessa sex fina bilder, tre från varje kategori, fick högst poäng i den finalist-omröstning som gjordes i samband med årsstämman.
Bilderna kommer att tryckas upp på canvas och hängas i föreningslokalen.

Information från Trafikverket om status och planläggningsprocessen för cykelvägen 

I samband med årsstämman 24 aug. informerade Västerås Stads Gatuchef Linnea Viklund om statusen och den fortsatta planläggningsprocessen fram till att cykelvägen är byggd.

Se hela informationsmaterialet under flik; Cykelvägen


Med tanke på trafiksäkerheten på ön

På Tidö-Lindö gäller Västerås stads (kommunens) regler om sikt och fri höjd vid vägar. Styrelsen ansvarar för röjning av vägområdet och de boende för växtlighet på sin mark. Tillsammans skapar vi en trygg och säker trafikmiljö.
Om en markägare inte följer dessa föreskrifter har kommunen rätt att vidta åtgärder. 

Styrelsen har genomfört en inventering av buskar och träd som växer på privat mark men inkräktar på samfällighetens vägområde. Några fastighetsägare kommer att få uppmaningar att röja sådan växtlighet.
Då det ibland är svårt att se exakt på vilken tomt ett träd/en buske är belägen, skall uppmaningen ses som en möjlighet att tillsammans med din granne röja växtlighet. Har vi missbedömt var träd/buskar är belägna så prata med oss så vi kan korrigera informationen till entreprenören, som efter augusti månad kommer att röja vägområdet. Det bästa är såklart att förekomma vår röjning, så sker inga misstag. 

Vi har samtidigt noterat buskar som skymmer sikten i korsningar. För allas trevnad och säkerhet för gående, cyklande barn etc så uppmanar vi alla att följa kommunens föreskrifter betr "sikttriangeln". Se fliken "Vägar".


Några ord om trafiksäkerhet

Vi vill, från Styrelsens sida, påminna om att hastighetsgränsen 30 km/tim gäller för hela vår ö. Vid behov, påpeka gärna detta även för bilburna gäster, hantverkare mm.

I samma anda, dvs trafiksäkerhet och barnens trygghet, påminner vi om reglerna för häckar och buskar längs med väg och, i synnerhet, vid korsning. Se korsningsskissen under fliken "vägar". Det är varje fastighetsägares skyldighet att vårda sin växtlighet så att den inte hindrar trafiken eller skymmer sikten.

I mörker bär vi naturligtvis reflexer, och tänder belysningen på våra cyklar.


2018-02-23  Trafikverket har meddelat beslut om byggande av cykelvägen!  Se flik cykelvägen.


Skötsel av våra anläggningar. Se fliken "Allmänningar".

Grannsamverkan har en Facebook-grupp. Gå gärna med i den.