Bygga och flytta

Anmälan av nybyggnation

I vägförordningen för samfällighetsvägar inom bostadsområden finns en anmälningsplikt avseende nybyggnation och tunga transporter i samband med detta. Blankett för detta finner du här.

Anmälan av flytt

Den som flyttar från Tidö-Lindö ansvarar för att flyttanmälan görs. Blankett för detta finner du här.

Välkommen till Tidö-Lindö som nyinflyttad!

 

Återställning av skador på gemensam mark, efter privat byggverksamhet

Ett nybygge eller ombygge kan leda till skador på vår gemensamt ägda mark eller anläggningar på/under denna. Det rör sig exempelvis om skador på vägnätet (och ledningar under väg och vägren) orsakade av tunga fordon, eller följderna av att området runt tomten har använts i samband med bygget.

Styrelsen kan, för att underlätta byggprojektet, ge tillstånd för utnyttjande av gemensam mark nära tomten, exempelvis för lagring av byggmaterial, en provisorisk uppfart, eller uppställning av arbetsfordon. Ett sådant tillstånd skall begäras innan verksamheten startar.

En förbesiktning görs innan bygget påbörjas, så att båda parter vet vilket skick området skall återställas till.

En allmän rekommendation är att lägga ut körplåt över vägrenen. Under den löper ofta ledningar (el, vatten, avlopp, fiberkabel, telekabel, sommarvatten) och en skada kan bli mycket kostsam. Styrelsens vägansvarige kan informera om ledningars förekomst i aktuellt område.

Efter byggprojektets slutförande skall området återställas till ett skick jämförbart med det ursprungliga. Detta görs i fastighetsägarens regi och på dennes bekostnad. Resultatet granskas och godkänns av Styrelsen vid en slutbesiktning.

Några riktlinjer för återställning av mark

Väg

– Bortstädning av lera, grus mm

– Eventuella skador på hård ytbeläggning repareras med likvärdigt material

– Gropar i grusväg fylls med för ändamålet avsedd gruskvalitét

– Skador på vägkanten repareras

– Vägen skall hålla ursprunglig kvalitet även på djupet. Exempelvis är grus lagt ovanpå ett skikt av främmande material (som sand eller lera) inte acceptabelt

Grönområden

– Hjulspår och gropar jämnas ut eller fylls igen. Fyllning görs med matjord eller liknande, dvs. ej sand eller grus

– Främmande material avlägsnas (exempelvis grus för en tillfällig uppfart)

– Växtlighet återplanteras. Gräsfrö på tidigare gräsbevuxen yta.

Övrigt

– Diken och andra anordningar för vattenavrinning, exempelvis dräneringsrör, skall fungera lika bra som innan

– Funktionen hos ledningar dragna under gemensam mark skall vara oförändrad. Vid misstanke om skada på t ex VA eller  fiberkabel görs separat besiktning.