Allmänningar

Grönområdena förvaltas av Tidö-Lindö Samfällighetsförening. I Samfällighetsföreningen svarar Styrelsen för den löpande förvaltningen enligt Samfällighetslagen och de grundläggande principer som fastställs av föreningsstämman. De grundläggande principerna för grönområdenas nyttjande och skötsel är följande:

 • Öns unika karaktär med blandning av öppen mark och ädellövskog med inslag av barrträd skall bevaras.
 • Den biologiska mångfalden inom växt- och djurliv skall gynnas.
 • Öppna stråk eller utglesning i trädbestånd skall medge rimlig visuell kontakt med Mälaren från fastigheter och vägar för att behålla ö-karaktären.
 • Växtligheten skall skötas så att den ej medför risk för skada på person, egendom eller hindrar trafik på vägnätet.
 • Enskilda fastigheters behov av t ex ljus och skugga, skydd mot vind eller insyn, skall beaktas i rimlig omfattning.
 • Grönområdena skall vara estetiskt tilltalande för såväl boende som besökande.
 • Grönområden skall skötas eller utmärkas så att de inte förväxlas med tomtmark.
 • Alla samfällighetens medlemmar har lika rätt att nyttja alla öns grönområden för rekreation.

Skötsel av Tidö-Lindös allmänningar

Alla vi som bor på Tidö-Lindö äger tillsammans våra gemensamma grönytor GA3 . Genom samfällighetsföreningen har styrelsen ansvar för att de förvaltas på ett bra sätt och som stämmer överens med vad vi gemensamt har kommit fram till på våra årsstämmor.

Överlag sköts allmänningarna på ett föredömligt sätt och vi vill uppmuntra alla de frivilliga insatser som görs, vilket har lett till vår fantastiska hemmiljö. Ibland upplevs det dock att vissa skötselåtgärder är för långtgående eller är av mer privat karaktär. För att säkerställa att skötseln av allmänningarna sker på ett sätt som gagnar alla boende på ön så och i enlighet med kommande naturvårdsplan avser vi att tydliggöra detta genom att:

•  För all skötsel av grönytor ska det finnas en godkänd skriftlig ansökan.
•  Flerårig skötsel ska godkännas av styrelsen årligen (för perioden årsstämma till årsstämma).
•  En lista upprättas och publiceras på hemsidan.

Det innebär att vi fortsättningsvis inte kan åberopa tidigare överenskommelser i samband med skötsel. Alla som avser att göra åtgärder på allmänningarna, t.ex. gallring, röjning eller liknande (även i anslutning till sin tomt) ska därför kontakta styrelsen eller allmänningsansvarig direkt via STYRELSEN@TIDOLINDO.SE

Observera att man kan ansöka för flera år, men att åtgärden ska godkännas varje år.

Observera att detta endast gäller grönytor som ingår i gemensamhetsanläggningen GA3 och inte de delar av GA3 som utgör vägområde eller ingår i mark där skötseln upplåtits till båtbryggföreningar. Det gäller heller inte skötsel i direkt anslutning till tomtgräns (inom 2 meter) eller normal skötsel av stigar som är markerade på stigkartan.

Ej tillåtna ingrepp

Följande är exempel på ingrepp eller åtgärder på grönområden som kräver tillstånd. För vissa kan Styrelsen lämna detta men i många fall erfordras tillstånd även av myndighet eller Tidö Slott.

Enligt avtal med Tidö Slott ska alla ansökningar om åtgärder på slottets mark gå genom styrelsen, dvs styrelsen kommunicerar med Tidö Slott och ger sedan ett samlat svar till den sökande. Är du tveksam om det är Tidö Slotts mark eller samfällighetens så fråga allmänningsansvarig eller annan person i styrelsen.

Utan tillstånd från styrelsen så blir det en annektering av samfällighetens ytor och eventuellt av Tidö Slotts ytor.

 • Grävning, schaktning, utfyllnad eller tippning av sten, jord eller avfall.
 • Anläggning av väg eller parkeringsplats.
 • Anläggning av brygga, pir eller vågbrytare från ett grönområde.
 • Mer än tillfällig parkering eller uppställning av fordon utanför väg eller skyltad parkeringsplats.
 • Uppläggning av båtar utanför i detaljplan angiven båtuppläggningsplats.
 • Nyttjande för växthus, upplag, kompost, brunnar, mätarskåp, eldningsplats eller liknande.
 • Dumpning av grenar, ris, löv och annat trädgårdsavfall.
 • Inhängning genom staket, häck eller liknande.
 • Klippa gräs eller på annat sätt utvidga sin tomt så att allmänheten känner tveksamhet att utnyttja de gemensamma ytorna som vi har.
 • Ta ned träd, buskar eller på annat sätt skapa ytor

Promenadstigar
Öns promenadstigar är markerade med fina träskyltar som visar vägen. Skyltarna är tillverkade av en boende på ön. En stigkarta finner du  här.

Naturvårdsplan

Länk till naturvårdsplan finns här.