Bredband


Allmän information

Det fibernät vi har på Tidö-Lindö äger vi själva sedan 2004 då nätet byggdes. Detta lokala nät är anslutet till Fibra (f d Mälarenergi Stadsnät) för att nå flera olika leverantörer som ger oss möjlighet att välja på ett antal olika tjänster (bredband, ip-telefoni, tv mm) . Fibernätet ingår i en separat gemensamhetsanläggning (GA6) med i nuläget 285 medlemmar (slutet av 2023). Alla befintliga fastigheter inom samfälligheten kan få bredband installerat oberoende av vad den ursprungliga fastighetsägaren valde när nätet byggdes. Nätet är dimensionerat för över 350 fastigheter.


Beställning av bredband

Vid beställning av bredband fyller man i en beställningsblankett samt blankett till Lantmäteriet och postar till Tidö-Lindös bredbandsansvarig via samfällighetens postlåda vid busshållplatsen. Alternativt tar man kontakt med bredbandsansvarig via e-post bredband@tidolindo.se för att komma överens om att göra på annat sätt. Blanketter finns att ladda ner längst ner på denna sida.


Priser för efteranslutning

Om du, eller tidigare ägare, betalat för fiberkanalisation (s k tomrör) fram till tomtgräns kostar det 20 656 SEK. I annat fall kostar det 31 470 SEK.

I dessa priser ingår upp till 40 meter kanalisation från tomtgränsen. Överskjutande sträcka kostar 15 kr/meter. Utrustningen som monteras vid installation ingår i dessa priser. Serviceavgift Fibra 150 kr/år och avgift för underhåll & reparationsfond 300 kr/år för aktuella året faktureras i samband med faktura för installation, se info längre ned på sidan.

Observera att tomrör ursprungligen drogs fram till alla fastigheters tomtgräns, oavsett om fastighetsägaren bekostade detta eller ej. Om ni behöver veta vilket pris som gäller för er fastighet och röret är placerat, kontakta bredbandsansvarig.


Förberedelser och leverans

Idag finns det förberett med framdraget tomrör till tomtgränser. Det utfördes i samband med det stora grävarbetet 2004. Om ni inte vet vart ert tomrör inkommer till tomtgränsen, så kontakta Bredbandsansvarig för att få hjälp med att ta reda på var tomrör vid tomtgräns finns.

Efter att beställningsblankett är lämnad till bredbandsansvarig, och att ni meddelat att alla förberedelser är klara, gör Bredbandsansvarig en beställning till Fibra. Detta för att fastigheten ska kunna bli ansluten mot Fibras anslutningspunkt (vid Västerängen). Det görs också en beställning till installatör som vid behov lägger tomrör från tomtgräns fram till byggnaden, gör håltagning i byggnaden, drar fram fiber genom tomrör, samt installerar ändutrustning (DRG/användarnod) innanför ytterväggen i närhet av håltagningen.

Fastighetsägarens ansvar är att det finns ett grävt dike som sträcker sig från tomtgränsen där tomröret kommer fram vid tomtgräns till byggnaden där håltagningen ska ske. Rekommenderat djup på diket är 40 – 60 cm. Fastighetsägaren ska även se till att det finns el framdragen till uttag inom 1,5 meter från den plats där ändutrustningen ska monteras. Dike och eluttag ska vara klart när installatören kommer. Om så inte är fallet ansvarar fastighetsägaren för eventuella merkostnader.

DRG/CTG (eller sk. användarnod) som installatör monterar är den utrustning som fastighetsägaren sedan ansluter sin datautrustning till, t ex dator, bredbandsrouter eller dylikt.

Fastighetsägaren svarar för all chakt och återfyllnad av diket efter installationen.

Leverans av efteranslutning kan normalt ske under den frostfria perioden april-oktober men kan ske vintermånad om det inte är minusgrader och tjäle. Vill man ändå ha leverans vid kallgrader, kan det tillkomma extra kostnader. Offert kan begäras från installatören.


Avstyckning av tomt

Eftersom det 2004 förbereddes med tomrör till alla fastigheters tomtgräns så gäller särskilda regler vid avstyckning av tomt. Den delen av ursprunglig tomt som avstyckats som har tomrör förberett till tomtgräns kan beställa enligt de regler och priser som framgår ovan och på hemsidan. Den fastighetsägare som äger delen av ursprunglig tomt som avstyckats men som INTE har tomrör förberett kan också beställa bredband. Innan beställning sker måste kontakt tas med bredbandsansvarig för att reda ut vad detta innebär. Innebär det merarbete och merkostnad så kommer offert begäras från installatör så att beställare får veta förutsättningarna innan skarp beställning kan göras.


Fel eller problem

Vid problem med sitt bredband, om det så gäller att man upplever sig ha löpande mindre/kortare avbrott i sin uppkoppling, så ska fastighetsägaren alltid i först hand felanmäla till sin tjänsteleverantör. Denne felsöker och lämnar ärendet vidare till Fibra. Fibra får då in ärendena rätt väg tillsammans med en utförlig felbeskrivning och exempel på adresser där problem upplevs, samt vilken tjänst och tjänsteleverantör som adressen är kopplad till.  Detta underlättar också för Fibra att komma fram till om felet gäller fel i nätet eller i teknisk utrustning lokalt dvs på Tidö-Lindö.

Information om felanmälan hittas på: fibra.se/drift

Fibra ansvarar för central fiber till Tidö Lindö fram till och med den överlämning som finns i bredbandsrummet vid Västerängen.


Support Lokala nätet

Om det är problem i nätet från överlämningspunkten i bredbandsrummet och lokalt på Tidö-Lindö fram till fastighetsägarens tomtgräns, så ansvarar samfälligheten för detta.

Vid eventuella reparationer eller skador hanterar samfälligheten detta. Sker skada på fiberkabel och/eller dess kanalisation och det beror på yttre påverkan kommer den part som orsakat skadorna att få stå för reparationskostnaden.


Support Fastighetsägaren

Om det uppstår problem i fiber och/eller dess kanalisation (tomrör) från fastighetsägarens tomtgräns och in på fastighetsägarens tomt och fastighet så ansvarar fastighetsägaren för detta. Hela kostnaden för eventuell reparation belastas fastighetsägaren, även om det skulle krävas att dra ny fiber hela vägen från fastighetsägaren till den kopplingspunkt som fibern är ansluten mot. Man kan ta kontakt med sitt försäkringsbolag för att se om hemförsäkringen täcker detta.

Kontakta bredbandsansvarig vid behov av avhjälpning vid eventuell skada eller problem så kontaktas ärendet mot installatör.


Uppgradering till 1 Gbit/s

Maxhastigheten i nätet är höjd från 100 Mbit/s till 1 Gbit/s sedan hösten 2017. Installationer fr o m slutet av 2016 har utrustning som klarar detta. Den som anslutit sig till fibernätet tidigare behöver byta ut sin användarnod för att kunna utnyttja detta.

Är man i behov av att byta ut eller uppgradera sin utrustning/användarnod kontaktar man bredbandsansvarig som samordnar beställning hos Fibra och kontaktar installatör. Kostnaden för ny utrustning och utfört arbete bekostas av fastighetsägaren.

Om man upplever att man inte har den hastighet som man beställt från sin tjänsteleverantör felanmäler man detta till tjänsteleverantören.

Tjansteleverantörernas support


Support övrigt

Om det inte går att avgöra var felet uppstått tas detta upp med samfällighetens styrelse för diskussion om hur ärendet ska hanteras.


Serviceavgift

Sedan 2004 finns ett serviceavtal mellan samfälligheten och tidigare Mälarenergi Stadsnät, numer Fibra. Det innebär att Fibra hanterar eventuella felärenden från internetleverantör eller om problem uppstår i lokalnätet. Fibra tar ut en serviceavgift på 150 kr/år per fastighetsägare. Den faktureras årsvis i samband med medlemsavgiften till GA3. Felavhjälpning i det lokala nätet bekostas alltid av samfälligheten om det inte är skada eller åverkan från tredje part. Då belastas kostnaden den som orsakat skadan.


Underhålls och reparationsfond

För att säkra tillförlitligheten hos bredbandet på Tidö-Lindö krävs kontinuerligt underhåll och uppgraderingar för att möta gällande branchstandarder samt att avhjälpa fel. Därav tas det det ut en avgift för underhåll & reparationsfond 300 kr/år som skall täcka reparationer och underhåll av nätet.


Övrigt

Samfällighetsföreningen tar inte på sig något ansvar för tillgängligheten i fibernätet. Vid ett avbrott i fibernätet arbetar vi för att åtgärda detta på bästa sätt med hänsyn till tid och ekonomi. Någon ersättning för bristande tillgänglighet utgår ej från samfällighetsföreningen.

Vid frågor eller funderingar kontakta bredbandsansvarig i samfällighetens styrelse via e-mail.


Beställningsformulär via länkar nedan. Ta kontakt med bredbandsansvarig om du inte vet om du är tomrörkund eller inte, via bredband@tidolindo.se.

Tidigare tomrörskunder (alt 2b)

Beställningsformulär_Tidigare tomrörskunder

Ej tidigare kunder (alt 3b)

Beställningsformulär_Ej tidigare tomrörskunder

SAMT

Blankett för registrering hos Lantmäteriet Blankett 43 (måste alltid fyllas i vid beställning)

Blankett43