Tidö-Lindö

Tidö-Lindö är en mälarö med blandad bebyggelse med allt från den lilla sommarstugan till permanentboendet, en dryg mil sydväst om Västerås.

Den här hemsidan är till för att informera boende på ön och andra intresserade om vad som händer och sker. För informationen svarar styrelsen och trivselkommittén. Du kan kontakta oss via mejllänkarna nedan.

Välkommen!

E-post till Styrelsen: styrelsen@tidolindo.se

E-post till Trivselkommittén: trivselkommitten@tidolindo.se

Samfällighetens kontaktlista är under revidering och det skulle uppskattas om samtliga medlemmar skickar en e-post till info@tidolindo.se med följande information: namn, adress, fastighetsbeteckning, telefon och e-post.

Nyheter


Motioner till årsstämman

Motioner till stämman ska vara styrelsen tillhanda senast den 31/1-2020. 

Motioner går att skicka via post eller e-mail styrelsen@tidolindo.se


Beträffande Rannklovsvägen

Mälarens nivå sjunker långsamt men Rannklovsvägen är fortfarande känslig för belastning. Förbudet mot tunga transporter gäller därför tills annat meddelas.

Dispens kan begäras för ett begränsat antal och mycket angelägna transporter, exempelvis för att inte helt stoppa pågående byggarbeten. För dispens, kontakta vår vägansvarige, Christer Stridh, christer.stridh@peab.se, 0733-374290.

De som just nu har dispens är:
1) VAFAB (för sophämtning)
2) Bygget på lilla Rannklov, sammanlagt 8 tunga transporter under veckorna 3-7. Eventuella släp parkeras vid busstorget och lossas där.


Fyllnadsmassor till Pulkabacke, enl. motion på stämman 2019

Fyllnadsmassor behövs, info om hur vi tar emot fyllnadsmassor finns här.


KURS I ISKUNSKAP - 15 Januari i Västerängslokalen

Inom Vision Tidö-Lindö kör Långfärdsskridskoklubben LiV en kurs i Iskunskap (teorikväll)

Tid & plats: Onsdag 15 Jan kl. 18:30 till ca 20:30 i Västerängslokalen.

Läs mer under fliken Vision Tidö-Lindö

2019-10-18: Medfinansieringsavtal för cykelvägen Enhagen - Tidö-Lindö + Artikel i VLT om cykelvägen

Västerås Stad har undertecknat ett Medfinansieringsavtal gällande kostnader för Vägplanearbetet för cykelvägen. Ett bra steg för det fortsatta arbetet med cykelvägsprojektet som blivit försenat enligt tidigare information. 

VLT skrev en artikel "Aktionsgruppen jublade för tidigt" den 18 oktober där man belyser ökade kostnader och orsak till förseningar för cykelvägen.       Läs mer under flik Cykelvägen


Nytt betr. cykelvägen och vägstumpen norr om bron

Vi har nu passerat en viktig milstolpe avseende gång- och cykelvägen (GC-vägen) mellan Tidö-Lindö och Enhagen: Styrelsen har, tillsammans med Västerås Stad och Trafikverket, signerat en gemensam Avsiktsförklaring som reglerar de tre parternas åtaganden.

Av denna framgår att Staden och Trafikverket anlägger och finansierar en från körbanan separat GC-väg ända fram till bron. (I det ursprungliga förslaget skulle vi själva behövt stå för allting söder om allmän vägs slut vid gångholmskurvan).

Vi (samfällighetsföreningen) blir återigen vägansvariga för vägstumpen norr om bron fram till allmän väg, inklusive själva bron, och även för den nya GC-vägen längs samma sträcka. Vi finansierar den lantmäteriförrättning som formaliserar ansvarsbilden och, när denna slutförts, genomför en grundlig och välbehövlig renovering av vägstumpen ifråga.

Återinförlivandet av vägstumpen norr om bron är helt i enlighet med årsstämmans beslut 2008 och 2015. Genom att nu kombinera detta med lantmäteriförrättningen för vår del av den planerade GC-vägen minskar vi den totala förrättningskostnaden för samfälligheten med uppskattningsvis 150-250 000 kr.Den nya stigen (från Västerängens P-plats till stranden) har kompletterats med en skylt vid ingången. Den förtydligar att det rör sig om en gångstig, dvs att cyklarna med fördel kan lämnas i det intilliggande cykelstället.

Det har sedan många år varit förbjudet att ta med sig cyklar (och mopeder) till strandområdet, och den nya gångstigen ändrar ingenting på den saken.
Stigen är dessutom för smal att på ett säkert sätt rymma även cyklister, och den relativt mjuka ytan har redan tagit skada av tvåhjulingarna.

Om våra sopkärl

Om man som fastighetsägare väljer att placera sina soptunnor permanent på vägrenen, utanför tomten, så skall tunnorna stå så långt från vägbanan som praktiskt möjligt. De får inte ställas (mer än tillfälligt) på själva vägbanan eller så nära att de hindrar framkomligheten, exempelvis vid möte mellan bilar.

Också på temat sopkärl, tyvärr på förekommen anledning: Hundbajspåsar skall kastas i den egna tunnan. Det är inte acceptabelt att slänga dem i någon annans sopkärl, eller ute i naturen.

Några ord om trafiksäkerhet

Vi vill, från Styrelsens sida, påminna om att hastighetsgränsen 30 km/tim gäller för hela vår ö. Vid behov, påpeka gärna detta även för bilburna gäster, hantverkare mm.

I samma anda, dvs trafiksäkerhet och barnens trygghet, påminner vi om reglerna för häckar och buskar längs med väg och, i synnerhet, vid korsning. Se korsningsskissen under fliken "vägar". Det är varje fastighetsägares skyldighet att vårda sin växtlighet så att den inte hindrar trafiken eller skymmer sikten.

I mörker bär vi naturligtvis reflexer, och tänder belysningen på våra cyklar.


2018-02-23  Trafikverket har meddelat beslut om byggande av cykelvägen!  Se flik cykelvägen.


2017-09-28  Nytt om skötsel av våra anläggningar. Se fliken "Allmänningar".

2016-07-06 Grannsamverkan har fått en Facebook-grupp, gå gärna med i den.