Tidö-Lindö

Tidö-Lindö är en mälarö med blandad bebyggelse med allt från den lilla sommarstugan till permanentboendet, en dryg mil sydväst om Västerås.

Den här hemsidan är till för att informera boende på ön och andra intresserade om vad som händer och sker. För informationen svarar styrelsen och trivselkommittén. Du kan kontakta oss via mejllänkarna nedan.

Välkommen!

E-post till Styrelsen: styrelsen@tidolindo.se

E-post till Trivselkommittén: trivselkommitten@tidolindo.se

Samfällighetens kontaktlista är under revidering och det skulle uppskattas om samtliga medlemmar skickar en e-post till info@tidolindo.se med följande information: namn, adress, fastighetsbeteckning, telefon och e-post.

Nyheter

Asfaltlagning planeras under nästa vecka (efter kristihimmelsfärds-helgen). Gäller groparna vid busstorget resp. gångholmskurvan.

 

Uppdaterad information om cykelvägen

Trafikverket har tagit flera positiva steg gällande cykelvägen. Se flik Cykelvägen


Vi påminner om fototävlingen

Se inbjudan längst ner på sid 11 i stämmokallelsen eller läs här.

Föreningsstämman (årsstämman) 20 april skjuts upp till 24 augusti 2020

Med anledning av den nu pågående pandemin (WHO 12 mars 2020) har Folkhälsomyndigheten och Sveriges regering beslutat om ett antal åtgärder för att begränsa spridningen av covid-19 i samhället. Styrelsen har tagit del av den information som idag finns tillgänglig och sätter självklart föreningens medlemmars hälsa i första rummet. 

För att minska risken att våra medlemmar skall utsättas för smitta har styrelsen 16e april beslutat att följa Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 enligt HSLF-FS 2020:121 från 1 april och skjuta upp ordinarie stämma från 20e april till 24e augusti 2020.  Under perioden från den 20 april till den nya stämman kommer sittande styrelse att fortsätta ordinarie styrelsearbete. Den av valberedningen föreslagna nya styrelsen har informerats och är införstådd med beslutet. 

Exakt samma kallelse med exakt samma innehåll som ursprungskallelsen gäller den 24e augusti. Vi kommer att dela ut en ny kallelse till den 24e augusti i form av första och andra sidan i ursprungskallelsen som påminnelse i juni 2020 till alla medlemmar.

Valborg och städdag 26e april

Styrelsen har också beslutat att ej anordna någon valborgsbrasa på Västeräng. Däremot kommer städdagen den 26e april att genomföras men i små grupper. Ingen gemensam fika eller sedvanlig korvgrillning arrangeras. Birgitta kommer vara på plats mellan 10-14 och dela ut uppgifter. Mer information finns på hemsidan.Restriktionerna mot tung trafik på Rannklovsvägen upphör fr o m måndagen den 20 april.
Detta eftersom vattenståndet sjunkit till normal nivå och vägen bedöms ha tillräcklig bärighet.


Aktionsgruppen för cykelväg har haft ett positivt och konstruktiv möte med Trafikverket
Se information under fliken Cykelvägen


Fyllnadsmassor till Pulkabacke, enl. motion på stämman 2019

Fyllnadsmassor behövs, info om hur vi tar emot fyllnadsmassor finns här.


2019-10-18: Medfinansieringsavtal för cykelvägen Enhagen - Tidö-Lindö + Artikel i VLT om cykelvägen

Västerås Stad har undertecknat ett Medfinansieringsavtal gällande kostnader för Vägplanearbetet för cykelvägen. Ett bra steg för det fortsatta arbetet med cykelvägsprojektet som blivit försenat enligt tidigare information. 

VLT skrev en artikel "Aktionsgruppen jublade för tidigt" den 18 oktober där man belyser ökade kostnader och orsak till förseningar för cykelvägen.       Läs mer under flik Cykelvägen


Några ord om trafiksäkerhet

Vi vill, från Styrelsens sida, påminna om att hastighetsgränsen 30 km/tim gäller för hela vår ö. Vid behov, påpeka gärna detta även för bilburna gäster, hantverkare mm.

I samma anda, dvs trafiksäkerhet och barnens trygghet, påminner vi om reglerna för häckar och buskar längs med väg och, i synnerhet, vid korsning. Se korsningsskissen under fliken "vägar". Det är varje fastighetsägares skyldighet att vårda sin växtlighet så att den inte hindrar trafiken eller skymmer sikten.

I mörker bär vi naturligtvis reflexer, och tänder belysningen på våra cyklar.


2018-02-23  Trafikverket har meddelat beslut om byggande av cykelvägen!  Se flik cykelvägen.


Skötsel av våra anläggningar. Se fliken "Allmänningar".

Grannsamverkan har en Facebook-grupp. Gå gärna med i den.