Vision Tidö-Lindö

Projektets formella slutredovisning skickades den 7 juli 2021 till Leader och Jordbruksverket.


En artikel i VLT, publicerad den 4 mars 2021, finns Här


Projektets SLUTRAPPORT ligger här: Slutrapport Vision Tidö-Lindö


Naturvårdsplanen, framtagen med frivilliga krafter inom ramen för Vision Tidö-Lindö, har fått sin egen flik, "Naturvårdsplan". Den ligger omedelbart nedanför "Vision Tidö-Lindö".


Fototävlingens vinnare har nu funnit sina platser i föreningslokalen, se bilden. Ett stort tack till alla som bidrog till tävlingen.


Tidö-Lindö bildbibliotek: Som tidigare meddelats blir de inskickade bilderna del av samfällighetens bildbibliotek, som finns på denna länk: https://www.dropbox.com/sh/6lwnfcb27qmxok2/AADepayP5zMdz7xKNPwWsySYa?dl=0

Välkomna att fylla på med fler bilder på samma tema, ”Livet och naturen på Tidö-Lindö”. Maila bilderna som jpg-filer till bildbibliotek@tidolindo.se . Glöm inte ange tid och plats, om det inte tydligt framgår. 

Ett av syftena med bildbiblioteket, förutom ett trevligt sätt att dela med sig av sina bästa bilder, är att visualisera och bevara öns historia (dess människor och natur) till kommande generationer av öbor. Detta i enlighet med visionen bakom projektet, ”Vision Tidö-Lindö”.

Bibliotekets bilder kan ses och laddas ner av alla som fått länken ovan. Alla som bidrar med bilder förutsätts införstådda med denna öppenhet.


Öguiden har delats ut till alla hushåll som en tryckt broschyr, och finns även att läsa här.


Augusti 2020 - Statusrapport för projekt Vision Tidö-Lindö

Från verksamhetsrapporten till årsstämman: här
Presentation vid årsstämman (något uppdaterad): här.


Se fototävlingens vinnande bilder här!

Dessa sex fina bilder, tre från varje kategori, fick högst poäng i den finalist-omröstning som gjordes i samband med årsstämman 2020.
Bilderna har tryckts upp på canvas och hänger nu i föreningslokalen.


191001 – Statusrapport för Vision Tidö-Lindö

Nedan sammanfattas dagsläget för de i projektet ingående aktiviteterna mm. En fylligare översikt av projektets innehåll och organisation finns i årsrapporten 2018 (länk nedan).

1. Naturvårdsplan mm
Den handikappanpassade stigen har anlagts och löper hela vägen från P-platsen till udden norr om badstranden.
Arbetet med en detaljerad, faktabaserad naturvårdsplan löper på, målsättningen är (oförändrat) att presentera den färdiga planen vid vår årsstämma i april 2020.

2. Utegym
Anläggningen är slutförd så när som på smärre detaljer, bl a belysning.

3. Väderskydd
Byggnadsarbetet är väsentligen klart - det återstår slutförande av taket, målning och inredning (grillplats).

4. Badstranden
Till väsentliga delar genomfört före badsäsongen, bl.a. ny sand på strandområdet, ny grillplats, röjning/uppsnyggning av båda uddarna, en gungställning för barnen, samt nya gräsytor. 

Övrigt
 - En utbildning i sjövett hölls i maj, kombinerat med förevisning av två av Sjöräddningens båtar. Drygt 100 personer deltog.

 - De första två utbildningstillfällena avseende hjärt-lungräddning (HLR) hölls i juni; Vi avser köra 2-3 utbildningar per år under 3 års tid.

 - Utbildning i isvett planeras under vintern

Antalet frivilliga arbetstimmar överträffar nu med råge LEADERs krav på 30% av projektets totala värde: Nästan 1600 timmar (räknat per 1 juli 2019), att jämför med kravet på 1364 timmar.
Ett stort tack till alla medlemmar som bidragit, och kommer bidra, med sin tid.


Sjöräddningen kom till Tidö-Lindö 18 maj 2019
De visade upp två båtar och informerade om sjösäkerhet/sjövett.
Aktiviteter för både vuxna och barn: 
- Kläm och känn på en modern räddningsbåt

- Prata med och fråga sjöräddarna om sjösäkerhet

- Spruta vatten med brandsprutan

- Prova på HLR (Hjärt- och lungräddning)

- Kasta livlina och försök pricka mål i vattnet

Café-servering samt varmkorv m bröd. 


Årsrapporten för 2018 finns här


Vi fick i april 2018 det slutliga godkännandet av vår ansökan om EU-medel till bevarande och förnyelse av vår ö.
Ansökan skickades in till LEADER i juni 2017, efter beslut i årsstämman 2017. (LEADERs lokalavdelning, LEADER Mälardalen, är vår kontaktyta gentemot EU och svenska staten, http://www.leadermalardalen.se).

Totalbeloppet är ca 700 000 kr, fördelat på de fyra aktiviteter som sammanfattas här.
Tidplan för färdigställande:
 - Utegym - 2018

 - Väderskydd - 2019

 - Badstranden - etappvis, med avslut 2020

 - Naturvårdsplan mm - 2020

Pengarna skall matchas av eget, frivilligt (obetalt) arbete av oss på ön och vår samarbetspartner, Eriksbo Park. Värdet av det frivilliga arbetet skall uppgå till minst 30% av den totala insatsen, med ett visst schablonbelopp per arbetad timme. De personer som lett framtagningen av ansökan, och som kommer leda genomförandet (namnen ser ni nedan under "Projektstruktur") föregår med gott exempel genom att också arbeta helt obetalt.

Projektstruktur

Koordinator: Lars Hallstadius

Ekonomi: Michaela Sandvall

Styrgrupp:
   - Mårten Gustafsson

   - Hans Thell

   - Heidi Leppäniemi

   - Lars Hallstadius

Aktivitetsledare:
1.      Naturvårdsplan mm: Heidi Leppäniemi

2.      Utegym: Gunhild Sünger och Marie Hammarbäck

3.      Väderskydd: Daniel Lind

4.      Badstrand: Regina Tunebrant


Bakgrund och förarbete, 2016 - 2017

Sedan början av 2016 har det funnits en projektgrupp, "Vision Tidö-Lindö". Dess målsättning har varit att hjälpa styrelsen ta fram en långsiktig plan för vård och förvaltning samt identifiera möjliga förnyelseområden.


Projektgruppen har bland annat noterat att:
- Det saknas en gemensam vision och mål för samfällighetens gemensamma anläggningar

- Det saknas en långsiktig naturvårdsplan för våra allmänningar och grönområden

- Ön är inte längre ett sommarstugeområde och många barnfamiljer har flyttat in. Kommer barns och ungas intressen fram i styrelse-arbetet? Hur kan vi bättre göra barn och ungas röst hörda?

- Öborna söker aktiviteter för barn/unga och möjligheter till friluftsliv och fysisk aktivitet utanför ön. Detta medför trafik och transporter istället för möten och dialog mellan öborna. Detta är ogynnsamt såväl miljömässigt som socialt.

- Våra gemensamma allmänningsytor, gångstigar, badstrand, bryggor mm är till största del inte anpassade till funktionsnedsatta. Finns möjlighet till förbättringar? 


Projektgruppens arbete fokuserades på tre områden under hösten 2016:
- Utreda möjlighet och få underlag till en långsiktig Naturvårdsplan

- Utreda vad som intresserar och engagerar de boende på ön och ge underlag till styrelsen för gemensam vision och långsiktig plan för våra gemensamma anläggningar. 

- En enkät för att bättre förstå vad man önskar sig på vår ö

- Finns möjlighet att söka externa medel för att realisera det som engagerar medlemmarna, dvs genomföra förbättringar utifrån öbornas intressen.

Under hösten 2016 gjorde vi en rundvandring på ön tillsammans med Kristina Hansson, naturvårdsspecialist från Länsstyrelsen. Noteringarna från mötet finns här: http://www.doc.tidolindo.se/1609-Rundvandring.pdf


Här finns de presentationer som visades vid det gemensamma mötet 15 mars 2017 då vi gick genom enkätresultat. Leader var på plats för att berätta hur man kan söka externa medel till sådant som intresserar oss.
- Resultatet från enkäten: http://www.doc.tidolindo.se/Enkatresultat.pdf

- Länsstyrelsens presentation: http://www.doc.tidolindo.se/170315-Lansstyrelsen.pdf

- LEADER: http://www.doc.tidolindo.se/170315-LEADER.pdf

Noteringarna från mötet: http://www.doc.tidolindo.se/170315-Minnesanteckningar.pdf

Efter mötet den 15 mars har en Naturvårdsgrupp startats, för att påbörja inventering av naturvärden på ön. Denna skall ligga till underlag för en långsiktig naturvårdsplan, som - efter förankring vid en årsstämma - utgör basen för vård av våra grönområden.