Viltvård

Viltvårdsplanen beskriver hur vi vill hantera våra vilda djur och deras möjligheter.

Tidö-Lindö domineras av olika arter av djur och växter som trivs i vattennära miljöer i och med att det just är en ö. Detta innebär att de djur som finns här oftast blir stationära och hittar sitt livsmönster bland skogsdungar och hus. Det möjliggör dock också att ta sig över bron, under vintrarna att ta sig över isen samt som för de flesta djur att simma den korta vägen mellan fastlandet och ön. Målet är att bevara naturliga artrika och livskraftiga viltpopulationer enligt markens förutsättningar. Generellt gäller att viltvård och skyddsjakt på Tidö-Lindö bedrivs enligt riktlinjer från Länsstyrelsen, Naturvårdsverket och Jägareförbundet. Mer information kan hittas på: www.lansstyrelsen.se , www.naturvardsverket.se , www.jagareforbundet.se.

Ansvarig
Viltvårdsansvarig hanterar skyddsjakt och viltolyckor inom området med tillstånd från styrelsen samt polisen.

Arter innefattade i viltvårdsplanen
I princip är det arter enligt nedan som berörs av viltvård och skyddsjakt på Tidö-Lindö. Avvikelser under året kan förekomma. Respektive art hanteras enligt följande:

Rådjur
Jagas till en hanterbar/reproducerbar mängd för området, ett normvärde bedöms vara 8-10 djur i snitt över året. Detta innebär att stödutfodring kan komma att behövas vid långvarig och sträng vinter. Dock skall man i första hand sträva efter att om det är möjligt utöka viltets naturliga tillgångar till föda.

Utsättning av saltsten.

Räv
Jagas vid skabb pga. av smittorisken eller när de blir tama. Räv är en predator som genom att hållas efter skapar grundförutsättningar för marklevande arter och minimerar risken för att tamdjur angrips.

Mink
Jagas med fälla för att tas bort från området.

Grävling
Jagas vid behov om olägenhet uppstår.

Gäss
Avskjuts för att minska smittspridning och sanitär olägenhet vid stränder och i sjöar.

Vildsvin
Skyddsjagas om problem uppstår i området.

Bäver
Skyddsjagas om fysiska problem återkommer inom området.