Vägar

190823: Nytt betr vägstumpen norr om bron

Som säkert alla märkt så är vägstumpen norr om bron i dåligt skick, med djupa potthål.

Föreningen har i dagsläget inte ansvar för vägen mellan bron och allmän vägs slut, inklusive själva bron. Detta är en följd av fel i anläggningsbeslutet 1994: Vägstumpen saknar väghållare, och anläggningsbeslutet tillåter inte att vi satsar föreningens pengar på dess underhåll. Denna absurda situation uppdagades när bron behövde renoveras för något tiotal år sedan.

Styrelsen har alltsedan dess haft långdragna diskussioner med kommunen och lantmäteriet, och vi har i veckan nått en viktig milstolpe: Styrelsen avser beställa en lantmäteriförrättning för att införliva vägstumpen i samfälligheten, kombinerat med en förrättning avseende den nya gång- och cykelvägen (dvs sträckningen söder om allmän vägs slut). Åtagandet ingår i den avsiktsförklaring betr. gång/cykelväg som signeras av Trafikverket, Västerås Stad och vår samfällighetsförening. Där framgår också att Trafikverket och Kommunen bekostar en gång- och cykelväg ända fram till Tidö-Lindö.

Så snart förrättningen är klar - vilket kommer ta en hel del tid - gör vi en grundlig renovering av vägstumpen.

Med våra medlemmars goda minne, och i allas gemensamma intresse, försöker vi under tiden hålla den herrelösa vägen i någorlunda körbart skick. De värsta groparna kommer att repareras runt månadsskiftet aug-sept.

Vi kan passa på att meddela att ”Lindörakan” – vägen mellan bron och busstorget – får ny asfalt redan i höst (förutsatt att vi får det utlovade bidraget från Trafikverket).

Fortsättning följer.Våra vägar underhålls av samfälligheten
Vägnätet på Tidö-Lindö består av både grus- och asfaltvägar och så kommer det att förbli. Att asfaltera samtliga vägar skulle kosta mycket pengar och därmed innebära en rejält höjd årsavgift. Styrelsen anser inte att kostnaden står i proportion till nyttan.


God sikt i korsningarna – en trafiksäkerhetsfråga
Det är viktigt att vegetationen hålls efter så att den inte breder ut sig och därmed försämrar sikten eller framkomligheten för trafikanterna. Det är därvid den enskilde fastighetsägarens ansvar att röja sin växtlighet i enlighet med föreskrifterna från Västerås Stad. Se bild, kopierad från kommunens hemsida.

Styrelsen kan låta klippa grenar som hänger utanför tomtgränsen, om dessa inkräktar på vägområdet (enligt bilden) och om fastighetsägaren trots påminnelse inte gör detta själv.

För växtlighet som befinner sig helt inne på privat tomt, och som i strid mot föreskrifterna skymmer sikten i korsning, har kommunen rätt att vidta åtgärder.


Maximal totalvikt 12 ton
För att hålla vägstandarden intakt utan alltför stora och kostsamma underhållsåtgärder är totalvikten för fordon som trafikerar Tidö-Lindö maximerad till 12 ton. En generell dispens finns för Renhållning, Räddningstjänst, Linjebusstrafik, Skolskjutsar samt snöröjning. Alla annan trafik med högre totalvikt har anmälningsplikt till vägansvarig innan färd sker på ön.


Bron
Bron har sin egen historia som du hittar i denna länk: Historik om bron till Tidö-Lindö


Vinterväghållning
Snöröjning av Tidö-Lindös vägar utföres av en entreprenör. Snöplogning påbörjas då ett 8 cm tjockt snötäcke lagt sig på vägarna. Entreprenören avgör var snödjupsmätningarna skall göras. Snöplogning av de stora matargatorna skall vara klar innan den stora trafikströmmen på morgonen börjar. Därefter plogas övriga mindre gator. Plogning kan även behövas vid väderomslag för att förhindra påfrysning av vägbanan samt vid extrem drivbildning. Vid stora snömängder kan flera plogningar per dygn erfordras. Siktmöjligheter och mötes/vändplatser beaktas särskilt.

Vid föreliggande snöfall åligger det fordonsägarna att flytta fordonen från vägarna och kapa snötyngda grenar över vägarna i syfte att underlätta snöröjningen. Inget ansvar tages för ”inplogade” fordon. Det åligger fastighetsägaren att själv skotta bort snöplogvallen vid tomtinfarten. Observera att det är förbjudet att forsla ut snö från tomten och lägga den på eller vid vägbanan, eftersom nästa tomtägare i färdriktningen då får denna snö vid plogning.

Halkbekämpning sker med saltsand eller finkross. Entreprenören avgör när sandning erfordras. Matargatorna och gator med stor nivåskillnad prioriteras. Därefter sandas övriga gator. Sandningen på samtliga gator/vägar skall vara åtgärdade inom ca 5 timmar efter konstaterad mera utbredd halka. Vid svår halka kan sandning erfordras flera gånger per dygn. ”Svår halka” jämställes med att när kommunen och vägverket sandar sina gator/vägar. Observera att sandningen normalt inte täcker hela vägens yta, varför det åligger trafikanterna stor försiktighet vid färd/promenad på hala vägar.

Styrelsen friskriver sig för eventuella halkolyckor liksom om entreprenören drabbats av hastigt påkommen eller oförutsedd händelse och därav inte kunnat utföra sitt uppdrag.