Naturvårdsplan

Naturvårdsplanen och skötselanvisningarna togs fram inom ramen för "Vision Tidö-Lindö" (se föregående flik). 

Syftet är att ge översiktliga områdesbeskrivningar, målbilder samt förslag till skötsel av Tidö-Lindös allmänningsområden, baserat på en grundlig inventering och aktuellt kunskapsläge. Såväl ekonomiska, sociala som ekologiska värden har tagits i beaktande när det gäller målbilder och skötselförslag.

Vi inbjuder och uppmuntrar alla som bor nära grönytor och naturstigar att medverka i skötselarbetet. Om det genomförs i enlighet med anvisningarna räcker det med att Styrelsen informeras. För åtgärder utöver detta behövs en dialog med Styrelsen, samt ett godkännande.


Huvuddokumentet, med beskrivning och anvisningar för varje delområde är under revision och kommer åter publiceras senare.
Mer att läsa: Ö-guiden


Generella riktlinjer för vissa typer av natur:
  Ängsmarker    

  Öppna trädmiljöer 

  Skogsmark  

  Sandmiljöer (strand)   

  Gräsmattor   

  Naturstigar


Bekämpning av invasiva arter:

  Jättebalsamin    Jättebjörnloka    Parkslide


Västerängens trädvårdsplan: Trädvårdsplan