Naturvårdsplan

Syftet med naturvårdsplanen är att i detalj beskriva hur våra allmänningar skall tas om hand, baserat på en grundlig inventering och aktuellt kunskapsläge. Den ser naturligtvis olika ut för olika områden på ön, med sina karakteristiska egenskaper och biotoper.

Huvuddokumentet ("naturvårdsplan") finns här:


Generella riktlinjer för skötsel av viss typ av natur:

 - Ängsmarker:  http://www.doc.tidolindo.se/nvp/typ/Ang.pdf

 - Skogsdungar:  http://www.doc.tidolindo.se/nvp/typ/Trad.pdf

 - Sandmiljöer (strand):  http://www.doc.tidolindo.se/nvp/typ/Sand.pdf

 - Gräsmattor:  http://www.doc.tidolindo.se/nvp/typ/Gras.pdf


Skötselplaner för olika delar av öns grönområden, anpassade till typ av natur och växt/djurliv. I områdeskartan nedan anges naturtyp och ges en hänvisning till aktuell skötselplan.Västerängens trädvårdsplan:  http://www.doc.tidolindo.se/nvp/omr/V-ang tvp.pdf
Delområden för trädvårdsplanen:  http://www.doc.tidolindo.se/nvp/omr/V-ang tvp omr.pdf