Cykelvägen

Här informerar vi om vårt arbete att påverka berörda myndigheter för att hos dem få till ett beslut för snarast byggande av en cykel- och gångväg mellan Enhagen och Tidö-Lindö. 

Hans Thell leder Aktionsgruppen på uppdrag från Styrelsen.

E-post: cykelvag@tidolindo.se


Du kan även hålla dig uppdaterad vad som händer via Facebookgruppen "Vi som vill ha cykelbana mellan Enhagen och Tidö-Lindö".

Klicka på ikonen nedan.

Aktionsgruppen
Aktionsgruppen för ”Cykelväg till Tidö-Lindö” består av representanter från Tidö-Lindö Samfällighetsförening, Strömskärs Ekonomiska förening, Gångholmens Byalag, Gångholmens Stugförening, Eriksbo Park Samfällighet samt Föreningen Fulleröstrand.
Gruppen representerar över 650 fastigheter.


Hur är beslutprocessen för cykelvägar?
Vägen ut till T-L är statlig (fram till enskild väg, dvs en punkt mellan Gångholmen och T-L) men för cykelvägar i anslutning till tätorter gäller 50/50 medfinansiering av kommunerna för genomförande.

Västerås Stad måste besluta om vilken/vilka cykelvägar som skall prioriteras under gällande period och förhandla om den/dessa med Länsstyrelsen/Trafikverket i den regionala länsplanen. Samtliga kommuner i länet kommer med sina egna förslag till prioritering för bl.a. cykelvägar, vilka alltså ”vår” cykelväg konkurrerar med. Om någon viss cykelvägs prioritering godkänns, läggs den in i Länsplanen för projektering och byggande. (Som Hans Thell förstår det)

Cykelvägen till T-L är idag inte prioriterad av V-ås Stad i Länsplanen, enligt Trafikverket 2015-10-01.

En ny regional cykelstrategi skall tas beslut om under 2016 i samråd med kommunerna och Länsstyrelsen, det är alltså i denna som ”vår” väg måste komma med och bli prioriterad.


Tidö-Lindö Samfällighetsförening utför cykelväg fram till ”Gångholmskurvan”
T-L Samfällighetsförening kommer att utföra/bekosta cykelvägen från T-L till Allmän väg (Gångholmskurvan). Diskussioner med berörda markägare/arrendetomtägare skall ske.


E-förslag
E-förslaget "Gång/cykelbana till T-L” genererade 686 ”Gilla” vilket resulterade i att V-ås Stad gjorde en utredning som understryker behovet av en cykelväg.


Skrivelse till berörda myndigheter
Under hösten har en skrivelse utarbetas med argumentation för behovet av en cykelväg från Enhagen till Tidö-Lindö. Mottagare är Västerås Stad, Trafikverket och Länsstyrelsen.
Skrivelsen godkändes av Aktionsgruppen vid upptaktsmötet på Västerängen den 25 November och skickades därefter till myndigheterna. Se skrivelsen här.


Svar på skrivelsen från Västerås Stad (slutklämmen i svaret)
Utifrån nu gällande beslut i tekniska nämnden så har den rubricerade cykelbanan till Tidö-Lindö högsta prioritet vad gäller utbyggnad till serviceorterna. Västerås stad inleder en dialog om prioritering och finansiering tillsammans med Trafikverket och Länsstyrelsen med sikte på att komma överens om en gemensam finansiering och byggande av gång- och cykelbana till Tidö-Lindö år 2020 eller så snart som möjligt efter det som båda parter har budgetutrymme”. Se hela svaret här.


Trafikverket
Trafikverket hänvisar till att Länsstyrelsen prioriterar cykelvägar enligt en regional plan och Trafikverket genomför utföranden enligt den planen. Trafikverket har för närvarande inga synpunkter på prioriteringarna och säger att det finns inget utrymme för cykelvägar före 2020. Se hela svaret här.


Möte med Västerås Stad 8 mars (uppdaterat)
Igår 8 mars hade Aktionsgruppen för ”Cykelväg till Tidö-Lindö” ett konstruktivt möte med Västerås Stad där även Länsstyrelsen var inbjuden. 

Eftersom vår GC-väg nu har fått prio 1 inom kommunen så var vårt syfte med mötet att få information om när Västerås Stad och Länsstyrelsen/Trafikverket kunde förväntas ha kommit överens om en gemensam finansiering av GC-vägen Enhagen - Tidö-Lindö och därmed en prioritering enligt den regional cykelstrategin.

Vi ville även framhålla att GC-vägen, med hänsyn det akuta behovet, borde vara byggd senast 2019.

Under mötet framhöll vi även att Tidö-Lindö samfällighetsförening avser att bekosta och utföra en GC-väg från Tidö-Lindö till Gångholmskurvan där Allmän väg slutar, en sträcka på knappt 1 km.

Detta bemöttes mkt positivt av Västerås Stad.

Vi framhöll även den framtida utvecklingen av områdena och då med en alltmer växande skara av barnfamiljer där Eriksbo Park sticker ut med nästan uteslutande barnfamiljer som har mkt begränsade säkra vägar att gå med sina barnvagnar.

Mötet resulterade i att dialogen, mellan Västerås Stad och Länsstyrelsen, gällande prioritering och samfinansiering av GC-vägen kommer att intensifieras och att ett första besked förväntas komma från Länsstyrelsen innan sommaren. Därefter följer planeringsprocess mm innan vi får ett slutgiltigt besked som även bör innehålla tidplan.

Vi i Aktionsgruppen är mycket nöjda med den positiva anda och samsyn som vi hittills har mött från Västerås Stad och Länsstyrelse både på vår tidigare skrivelse och under gårdagens möte och ser med tillförsikt fram emot kommande besked.

Vi kommer att hålla en fortsatt dialog med Västerås Stad och Länsstyrelsen.Vi har nu passerat en viktig milstolpe avseende gång- och cykelvägen (GC-vägen) mellan Tidö-Lindö och Enhagen: Styrelsen har, tillsammans med Västerås Stad och Trafikverket, signerat en gemensam Avsiktsförklaring som reglerar de tre parternas åtaganden.

Av denna framgår att Staden och Trafikverket anlägger och finansierar en från körbanan separat GC-väg ända fram till bron. (I det ursprungliga förslaget skulle vi själva behövt stå för allting söder om allmän vägs slut vid gångholmskurvan).

Vi (samfällighetsföreningen) blir återigen vägansvariga för vägstumpen norr om bron fram till allmän väg, inklusive själva bron, och även för den nya GC-vägen längs samma sträcka. Vi finansierar den lantmäteriförrättning som formaliserar ansvarsbilden och, när denna slutförts, genomför en grundlig och välbehövlig renovering av vägstumpen ifråga.

Återinförlivandet av vägstumpen norr om bron är helt i enlighet med årsstämmans beslut 2008 och 2015. Genom att nu kombinera detta med lantmäteriförrättningen för vår del av den planerade GC-vägen minskar vi den totala förrättningskostnaden för samfälligheten med uppskattningsvis 150-250 000 kr.Artikel i VLT om Aktionsgruppens kamp för en cykelväg
VLT's trafikreporter Yngve Fredriksson intervjuade Aktionsgruppen i Januari med anledning av vår skrivelse till Västerås Stad. Den 5 Februari fick vi nästan en helsida med rubriken "Vi vill inte vänta fem år på en cykelväg". Läs artikeln genom att klicka här.


Framtidsutsikter
Även om vägen till beslut och genomförande är lång och många aktiviteter återstår så ser vi förhoppningsfullt på vår cykelvägs genomförande.


Artikel i Västerås Tidning om Cykelväg/Eriksbo Park
I helgnumret 14-15 maj av Västerås Tidning finns en artikel om de boende i Eriksbo Park och det akuta behovet av en cykelväg.

Status hos Länsstyrelsen per 2016-06-01
I slutet av Juni kan vi nog förvänta oss nån typ av besked från Länsstyrelsen/(Trafikverket) angående Gång- och cykelvägen mellan Enhagen och Tidö-Lindö. Då får vi veta i vilken riktning det blåser....
Så om inget speciellt händer så kommer ny information runt månadsskiftet Juni-Juli.
Trevlig midsommar får jag önska er alla redan nu!

Besked från Länsstyrelsen försenat till Augusti
Vi får vänta till mitten/slutet av Augusti innan vi får besked huruvida vår cykelväg blir prioriterad av Länsstyrelsen/Trafikverket. Jag har inte fått några negativa signaler utan tror att urvalsprocessen tar lite längre än beräknat och är fortsatt förhoppningsfull. Västerås Stad har ju redan avsatt medel i sin budget för medfinansiering av cykelvägen.

Besked från Länsstyrelsen ytterligare försenat (2016-09-05)
Trafikverkets budget för kommande planperiod har ännu ej delgetts till Länsstyrelsen som därför ej vet vilka belopp man har att fördela. Har även ryktats om att regeringskansliet gett Trafikverket nya direktiv som kan förändra tidsplaneringen. (men detta är ej bekräftat). 
I regeringens budget som presenterades idag 2016-09-06 satsar man stora summor på bl.a fossilfria resor och där bör ju satsning på cykelvägar inkluderas.
Så vi ser med tillförsikt fram emot detaljer ur budgeten och ett snart svar från Länsstyrelsen.

Status 2016-09-27
Hade kontakt med Länsstyrelsen idag och processen med cykelvägen fortsätter, men innan vi får besked från Länsstyrelsen/Trafikverket måste dom bl.a har gjort kostnadsberäkningar som underlag för beslut.
Av olika anledningar har detta tagit längre tid än beräknat.
"Den som väntar på nåt gott kan vänta lite till...."

Status 2016-11-29
De oskyddade trafikanternas liv ligger i Trafikverkets vågskål!
Det är väl läget för cykelvägen på väg 537 mellan Enhagen och Tidö-Lindö, om man skall skärpa till det.
Som tidigare jobbar Västerås Stad och Länsstyrelsen aktivt för att få till ett beslut om vår cykelväg, men Trafikverket verkar vara sega och jobbar på distans från verkligheten på den alltmer högt trafikerade vägen mellan Enhagen och Tidö-Lindö och därmed det akuta behovet av en gång- och cykelväg.
Med 49 nya barnfamiljer på Eriksbo Park har behovet av en gång-och cykelväg ökat dramatisk eftersom dom har obefintliga egna vägar att promenera eller motionera på.
Vi förutsätter att Trafikverket följer regeringens klimatsatsning om att främja bl.a cykling och därmed kommer till ett snart beslut om en cykelväg mellan Enhagen och Tidö-Lindö (väg 537).
Våra krav är som tidigare; färdigställande av cykelvägen år 2019.

Status 2016-12-12
Enligt uppgift kommer Länsstyrelsen, Trafikverket och Västerås Stad ha ett möte i Februari där cykelvägen mellan Enhagen och Tidö-Lindö är en av huvudfrågorna. Då hoppas vi att startskotten och beslut om byggande av cykelvägen tas.
Tills dess önskar jag er alla förväntansfulla, oskyddade trafikanter...... En riktigt God Hjul och ett Gott Nytt 2017 !


Möte 9 februari mellan Västerås Stad - Region Västmanland - Trafikverket
Vid mötet i början av februari mellan Västerås Stad, Region Västmanland och Trafikverket hade vi i aktionsgruppen hoppats på ett beslut om projektstart eftersom Västerås Stad sedan tidigare har GC Tidö-Lindö som prio 1 och Region Västmanland (tidigare Länsstyrelsen) också ser den som ett högt prioriterat objekt och båda parter vi komma igång snarast med projekt GC Tidö-Lindö.

Trafikverket är som tidigare den bromsande enheten och avvaktar den regionala GC strategin och får därmed anses ha våra oskyddade trafikanters liv och säkerhet i sina händer.

Vi hoppas innerligen att inte en olycka är det som skall få Trafikverket att komma till beslut om byggande av GC Tidö-Lindö.

Vi i Aktionsgruppen förutsätter att ett beslut om projektstart tas innan sommaren och med ett färdigställande av GC Tidö-Lindö 2019. Vi fortsätter vår bevakning av beslutsprocessen och våra påtryckningsaktiviteter.


Glädjande besked gällande cykelvägen! - Möte 18 maj med Region Västmanland - mfl
Äntligen börjar processen ta några steg framåt efter att ha stått och stampat i ett år.
Aktionsgruppen skall den 18 maj deltaga i ett diskussionsmöte om cykelvägen och vi återkommer efter mötet med mer information. 
Mycket glädjande efter många års påtryckningar.


Information från positivt möte 18 maj med Region Västmanland
Aktionsgruppen hade i veckan ett positivt och konstruktivt möte med Region Västmanland om GC Tidö-Lindö.

Statusen är att Trafikverket i Augusti kommer att beställa en sk Vägplan för GC Tidö-Lindö, vilket innebär att man planerar/projekterar sträckningen, övergångar och andra utföranden på GC-vägen.

En vägplan tar normalt 1 år att producera. I processen blir det även samråd och olika möten.

Och nu tycks inte vara någon tvekan om att det verkligen blir en cykelväg. En sannolik tidplan är byggstart 2019 med avslut 2020.

Tidsplanen kan förskjutas om någon markägare eller boende överklagar.

I samband med byggande av GC-vägen kommer ev förändringar av befintliga busshållplatser att ske. Gäller kompletteringar och borttagande av hpl vilket baseras på nuvarande statistik av på-och avstigande personer vid befintliga hpl. Man kommer även att titta på utförande på befintliga och ev tillkommande hpl, dvs med eller utan bussficka. Samtliga boende uppmanas att omgående åka mer buss för att höja statistiken och därmed undvika ev borttagande av bef hpl!!


Region Västmanland tar beslut om Länstransportplan 2018 - 2029
Processen med cykelvägen fortsätter, ibland två steg fram och ett tillbaks. Vi har ju blivit rätt härdade under den här långa färden.

I slutet av November kommer Regionfullmäktige att ta beslut i Länstransportplanen för 2018-2029 och samtidigt den Regionala gång- och cykelstrategin.

GC-Tidö-Lindö är prioriterad i strategin och vi bör kunna förvänta oss ett positivt besked för nästa steg i December.


Den regionala transportinfrastrukturplanen 2018 - 2029 är nu beslutad
Regionfullmäktige tog den 22 november beslut om den regionala transportinfrastrukturplanen för Västmanlands län 2018-2029.

I denna plan är nu GC (Gång- och cykelväg) Ekbacken/Enhagen -Tidö-Lindö (väg 537) nu namngiven bland de ”Namninsatta åtgärder och brister” som är inskrivna och beslutade i planen.

Åtgärden är budgeterad/planerad för åren 2018 - 2020 i planen (men en förskjutning till 2021 är nog trolig för färdigställandet.)

I och med detta kan nu regionen beställa ett utförande av GC Ekbacken/Enhagen -Tidö-Lindö (väg 537) av Trafikverket.

Västerås Stad som är medfinansiär, har sedan tidigare budgeterat för denna GC och ser positivt på att Trafikverket nu ska verkställa beslutet.

Vi återkommer med ytterligare information när Trafikverket bekräftat beställning av ” GC Ekbacken/Enhagen -Tidö-Lindö (väg 537) 2018-2020.

När Trafikverket bekräftat beställning av GC:n så kommer en projektledare bli utsedd och en sk Vägplan att tas fram, i den processen blir bl.a markägare kontaktade och övriga boende utmed vägen får möjlighet att yttra sig.


Ny skrivelse "När startar produktionen av trafiksäker gång-och cykelväg........."
2018-01-22 skickade vi en ny skrivelse till Trafikverket och Region Västmanland där vi krävde ett besked när produktionen av en Trafiksäker gång- och cykelväg mellan Enhagen och Tidö-Lindö startar.


2018-02-20   Glädjande besked från Trafikverket: Cykelvägen är nu beslutad
(Info text som lagts ut på vår Facebooksida) 

Nu är det äntligen beslutat om en cykelväg!!

Aktionsgruppen för Cykelväg mellan Enhagen och Tidö-Lindö kan med stor glädje nu meddela att Trafikverket tillsammans med Region Västmanland och Västerås Stad har beslutat om ett genomförande av en gång- och cykelväg längs väg 537, från Enhagen till Tidö-Lindö. Och den skall bli belyst.

Aktionsgruppen har jobbat hårt och medvetet i tre år och det har till slut gett resultat.

Enligt Region Västmanland och Västerås Stad är det viktigt att sammanbinda Tidö-Lindö med befintliga cykelstråk in mot centrala Västerås och Barkarö för att möjliggöra ett säkert och hållbart resande.

Tillsammans med arbetet med gång- och cykelvägen kommer även hållplatserna ses över längs med sträckan, både med avseende på placering och utformning för att möjliggöra en god tillgänglighet till kollektivtrafiken.

Arbetet med en vägplan kommer påbörjas hösten 2018 eller senast våren 2019, och produktionen av cykelvägen är beräknad att påbörjas 2020.

Tidplanen är utifrån att vägplanen som föregår produktionen inte försenas av eventuella överklaganden.

Region Västmanland och Västerås Stad anser sedan tidigare att GC-vägen skall dras på den västra sidan av Tidö-Lindö vägen eftersom ett betydligt större antalet människor bor på denna sida av vägen och det därmed blir minsta antalet personer som trafikfarligt får korsa landsvägen när man skall ta sig till GC-vägen. Detta sammanfaller fullt ut med Aktionsgruppens uppfattning. Ett större antal bostäder planeras dessutom på Eriksbo sidan/västra sidan av vägen under kommande år.

Aktionsgruppen kommer även att jobba för att turtätheten för lokaltrafiken utökas vid tider då folk behöver ta sig till och från arbetet i Västerås eller till tågpendling. Vi återkommer om detta och hållplatsfrågan lite längre fram.

Trafikverket skriver att dom ser det som mycket positivt att det finns ett engagemang hos de boende för att påverka beteendet hos både barn och vuxna att välja gå, cykla eller resa kollektivt.


2018-02-27   Artikel i VLT.se

"Klart att cykelväg ska byggas till Tidö-Lindö: ”Vi är jätteglada!”

    Yngve Fredriksson

Skrmavbild 2018-03-04 kl 173837.jpg

"

Hans Thell, som varit mest drivande i gruppen, visar det hett efterlängtade beskedet från Trafikverket: Arbetet med att ta fram en vägplan för gång- och cykelvägen startar tidigast till hösten eller troligen under våren nästa år.
Det är inte bara Tidö-Lindöbor som är nöjda med beskedet utan även boende i bland annat Gångholmen och Eriksbo park, påpekar han.
– Vi är jätteglada, säger Maria Dahlberg. Det var därför vi flyttade till Eriksbo.
Hon brukar cykla på vägen tills snön kommer men gör det aldrig med sonen Elliot. Det är för farligt, tycker hon.
– När Elliot fick veta att det ska bli en cykelväg sade han: ”Då kan jag cykla ända till mormor”. Hon bor på Hammarby.
Det har funnits önskemål om en cykelväg i ett tiotal år, enligt Hans Thell. För några år sedan startade aktionsgruppen:
– Vi har jobbat intensivt i tre år med skrivelser, mejl, samtal och möten med alla enheter.
Det började med att någon hade lämnat ett e-förslag till kommunen om en cykelväg mellan Enhagen och Tidö-Lindö, en sträcka på halv mil och med bortåt 700 fastigheter.
– Jag såg e-förslaget och tänkte att det där borde man trycka på. Det blev ett otroligt gensvar, nästan 700 skrev på. Det var tur att jag var pensionär, annars hade jag inte haft tid. Jag har läst 1000 sidor i ärendet.
Hans Thell tippar att runt 2 500 personer, plus Barkaröborna, kommer att ha nytta av cykelvägen. Dessutom finns det planer på 400 nya bostäder mellan Barkarö och Tidö-Lindövägen.

Skrmavbild 2018-03-02 kl 120745.png

På nästa möte i aktionsgruppen hade man tänkt diskutera hur man ska göra för att trycka på än mer – eftersom det inte verkade hända något.
– Vi skulle prata om att ta fram stridsyxan men nu kommer det att handla om samverkan.
Vägen ska börja byggas 2020, enligt Trafikverkets planering. Tidö-Lindövägen är smal och saknar vägren:
– Nu är det inte så många som törs ge sig ut på vägen för att gå eller cykla.
Lars Hallstadius, ordförande i Tidö-Lindös samfällighetsförening, ser framemot cykelvägen. Den kommer att få fler att ta cykeln, framhåller han:
– Många vill bada på Tidö-Lindö men det är ont om parkeringar där så då är det läge att cykla dit.
Aktionsgruppen är ett bevis för att det går att påverka när det handlar om att barn ska kunna cykla till skolan, menar Hans Thell.
– Men det går inte att bara säga att man vill ha en cykelväg.
Hans Thell radar upp argument som att en väg gynnar såväl de boende som samhället.
– Det är friskvård, trafiksäkerhet, bättre skolprestationer och klimatåtgärder genom minskat bilåkande.
En fråga som återstår att lösa är den första biten från Tidö-Lindö till Gångholmen.
– Vägen behöver breddas så samfälligheten ska förhandla med markägarna.
Vad cykelvägen kostar är inte klar än, enligt Zakaria Nor på Trafikverket. Kostnaden delas med Västerås stad.
Hans Thell berättar att aktionsgruppen har börjat spåna på aktiviteter för invigningen: Cykellopp med tipspromenad eller orientering?
– Någon cykelbutik kanske kan ge oss bra erbjudanden när vi ska köpa cyklar.


Uppdaterad Status 2018-09-13
Den 13 september fick vi det glädjande beskedet från Trafikverket att en intern beställning av vägplanen för gång- och cykelvägen till Tidö-Lindö skickats veckan innan. När beställningen är mottagen av Trafikverket Investering kommer det ta ca 3-6 månader innan beställningen är godkänd och en projektledare har tillsatts.

Vi har ju blivit vana att det går långsamt mellan de olika besluten bland myndigheterna men huvudsaken är att det går framåt!


Uppdaterad Status 2018-11-27: Projektledare för vägplan är utsedd
Vi kan glädjande meddela att en projektledare för vägplan avseende cykelväg Enhagen - Tidö-Lindö nu är utsedd inom Trafikverket. Vi hoppas att hen snabbt blir insatt i projektet och får (cykel)hjulen att rulla.

Det är många olika stadier i en vägplan och vi önskar hen all lycka med projektet. Vi hoppas också att den beräknade byggstarten år 2020 fortfarande håller.


Uppdaterad Status 2019-02-08
Aktionsgruppen för cykelväg mellan Enhagen och Tidö-Lindö vill ju bidraga till ett hållbart resande, bättre hälsa och en beteendeförändring hos ung så väl som hos gammal. Dvs genom att trafiksäkert kunna gå, cykla och motionera via cykelvägen samt dessutom kunna åka kollektivt genom god tillgänglighet.

Beslut om cykelväg har ju tagits för en tid sedan, men framdrivningen till en vägplan och byggstart är mycket långsam, med upprepade förseningar jämfört med den plan vi tidigare sett.

I dagsläget har inte arbetet med en vägplan påbörjats. Trafikverket väntar på ett internt godkännande för investeringen.

Trafikverket väntar även på att Västerås Stad skall godkänna en Avsiktsförklaring gällande väghållarskap för väg 537, Barkarökorset - Gångholmen, där även ansvaret för vägstumpen norr om bron måste klargöras innan Tekniska Nämnden kan ta beslut.

Varje process-steg som drar ut på tiden försenar byggnation och färdigställande som enligt tidigare prognos var 2020-2021. Vi befarar nu att vi får en försening på 1-2 år innan oskyddade trafikanter säkert kan färdas utmed väg 537, Enhagen - Tidö-Lindö.


Vi fortsätter hålla kontakten och hoppas att alla inblandade parter gör sitt yttersta för att processen löper på utan ytterligare förseningar.


Uppdaterad Status 2019-04-19
Har inte så mycket nytt att rapportera men arbetet med projektet för cykelbanan Enhagen - Tidö-Lindö fortskrider i sin planeringsfas innan upphandling av konsult för vägplan.

Ny avstämning med Regionen/Trafikverket/Västerås Stad görs i månadsskiftet April/Maj.


2019-06-07   Vad händer med cykelvägen Enhagen - Tidö-Lindö??
Det är många steg i projektet som förbereds och i nuläget så är det förberedelser för för upphandling av konsulter för vägplanen.

Förfrågningsunderlaget för upphandlingen beräknas gå ut under sommaren, vilket innebär att det formella arbetet med vägplan kan starta till hösten.

Vi hoppas som tidigare att projektet inte försenas ytterligare och att inga nya olyckstillbud uppstår där oskyddade trafikanter är inblandade.


2019-09-07   Offertförfrågan till konsulter för planläggning av cykelvägen
Enligt uppgift kommer Offertförfrågan till konsulter för planläggning att skickas ut under september 2019 och infordras under oktober 2019. Arbetet med vägplan beräknas starta i början av 2020 när konsulterna är på plats.

Enligt tidigare information kan arbete med en vägplan, tills den är fast ställd och vinner laga kraft, ta upp till 1 år beroende på eventuella överklagande från markägare.

Under planarbetet blir det samrådsmöten med både intressegrupper/föreningar, boende och markägare.

Vi ser fram emot att följa vägplanearbetet och hoppas även att produktionsstarten av GC-vägen ej försenas ytterligare. 

Man pratar nu preliminärt om produktionsstart under 2021 men vi får avvakta säkrare prognos.


2019-10-18   Medfinansieringsavtal för vägplan gällande cykelvägen Enhagen - Tidö-Lindö är undertecknad samt artikel i VLT om Aktionsgruppens långa väntan på cykelvägen.
Västerås Stad beslutade den 16 okt att underteckna Medfinansieringsavtalet för vägplan för cykelvägen trots fördubblade kostnader. Ett bra beslut för fortsatta steg framåt för cykelvägsprojektet som tyvärr är försenat. Läs mer i nedan artikel som infördes i VLT den 18 okt.

fullsizeoutput_2112.jpeg

2020-01-20   Positiv information från Trafikverket gällande GC-väg Enhagen - Tidö-Lindö, nu börjar projektet ta fart!

Representanter från ”Aktionsgruppen för cykelväg mellan Enhagen och Tidö-Lindö” hade den 20/1 ett konstruktivt möte med projektledare från Trafikverket, i syfte att utbyta information, säkerställa en bra fortsatt dialog, samt få aktuell status gällande cykelvägsprojektet.

Vid mötet fick vi följande information:

  • Trafikverkets uppdrag avser GC-väg mellan Enhagen/Ekbacken (korsning 538) fram till Gångholmen där allmän väg slutar; Västerås stad ansvarar för resterande sträcka (fram till norra brofästet vid Tidö-Lindö).

  • Busshållplatserna kommer i samband med byggande av GC-vägen att tillgänglighetsanpassas, och hållplatserna med riktning mot Västerås får väderskydd med belysning. I och med att man trafiksäkert kan ta sig till hållplatserna (via GC-vägen) kommer antalet hållplatser bli färre. Utgångspunkten för vägplanen är att hållplatserna vid Kalvudden, Fullerö VSK, Eriksbo N, Skogsbrynet, Klockargårdsvägen läggs ner. Förslaget innebär också att ett nytt hållplatsläge tillkommer, Ruavägen, samt att hållplats Gångholmen flyttas. I arbetet med vägplanen kommer det arbetas vidare med hållplatsernas lägen och utformning. Förändringar kan därmed bli aktuella och kommuniceras via samråd.  


  • Natura2000 och biotopskyddat område, samt ett par arkeologiska områden, kräver dispenser och utredningar under framtagande av vägplan. Även detaljplaner avseende närliggande bostäder behöver beaktas.

Preliminära tidsplaner

  • Upphandling av konsult för vägplan pågår.

  • Projektering av vägplan påbörjas i april 2020

  • Samråd med kommun, Länsstyrelse och enskilt berörda hösten 2020

  • Allmänhetens granskning av planförslag hösten 2021

  • Fastställd vägplan hösten 2022 (om ej fördröjd pga överklagan)

  • Bygghandling/förfrågningsunderlag för entreprenadupphandling tas fram parallellt med vägplanen.

  • Själva produktionen av GC-vägen bedömdes av TRV ta ca 1,5 år. Under antagandena att vägplanen inte fördröjs, t ex pga. överklaganden, och att produktionen kan dra igång så snart vägplanen fastställts, så kan GC-vägen alltså stå klar våren-sommaren 2024.


2020-04-29   Ny positiv information från Trafikverket gällande GC-väg Enhagen - Tidö-Lindö

Trafikverket har nu klart med upphandling av konsult för framtagning av vägplan för GC banan Ekbacken/Enhagen till Tidö-Lindö!

Trafikverket återkommer med mer information längre fram när konsulten kommit in en bit i projektet.

Vår cykelväg finns nu medtagen på Trafikverkets hemsida, Projekt i Västmanland, där man kan följa statusuppdateringar med tillhörande dokument.

Se länk: https://www.trafikverket.se/nara-dig/Vastmanland/vi-bygger-och-forbattrar/vag-537-ekbacken-enhagen-t...


2020-06-17   Vägplanearbetet är nu igång

Trafikverket och konsulten har nu påbörjat arbetet med framtagning av vägplan och det inledande arbetet består av att göra en naturvärdesinventering vilket kommer att pågå under större delen av sommaren.


2020-08-24   Västerås gatuchef informerade om status och processen för GC-vägen i samband med Årstämman

Projektledare från Trafikverket (TRV), skulle tillsammans med Västerås Gatuchef Linnea Viklund, informera om statusen och den fortsatta planläggningsprocessen för GC-väg Ekbacken/Enhagen till Tidö-Lindö, men restriktioner för TRV gjorde att Linnea Viklund ensam fick genomföra information vilket hon gjorde på ett mycket bra sätt för den utspridda åhörarskaran. 

Klicka på ""dokument" för det informationsbrev från Trafikverket som Linnea förmedlade information från: Dokument


Har ni frågor om projektet eller vill följa projektet, se denna länk hos Trafikverket:

https://www.trafikverket.se/nara-dig/Vastmanland/vi-bygger-och-forbattrar/vag-537-ekbacken-enhagen-t...


2020-10-08   Jubel när farliga vägen skall bli säker: Äntligen!"   Artikel i VLT

VLT skrev en artikel där vi framförde vår glädje att projektet med cykelvägen nu rullar på i full fart. I skrivandets stund var det arbetet med vägplanen som hade startats under sommaren och som rullade på.

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fetidning.vlt.se%2Fshared%2Fspread%2Fvlt-2020-10-08-p8-9...

http://www.doc.tidolindo.se/VLT 2020-10-08 Komplett.pdf


2020-11-02   Trafikverket har nu tagit fram ett SAMRÅDSUNDERLAG - TIDIGT SKEDE gällande GC-väg 537 Ekbacken/Enhagen mot Tidö-Lindö.

Samrådsunderlaget med bilagor är nu tillgängligt på Trafikverkets hemsida under Dokument/Aktuella handlingar


http://www.trafikverket.se/vag537-gcvag

https://www.trafikverket.se/contentassets/f68971dff2fd453384e3c7f1268de1f5/samradsunderlag-gc-bana-l...

https://www.trafikverket.se/contentassets/f68971dff2fd453384e3c7f1268de1f5/bilaga-a-till-samradsunde...

https://www.trafikverket.se/contentassets/f68971dff2fd453384e3c7f1268de1f5/bilaga-b-samradsunderlag-...


Samrådstid: 2 - 22 November 2020

Trafikverket skriver inledningsvis på hemsidan: ”I detta tidiga skede kan många saker påverka tidsplanen. Det bedöms till exempel att gång- och cykelvägen måste passera genom både ett naturreservat och ett Natura 2000-område, som båda innebär vissa tillståndsprocesser. Dessutom finns det arkeologiska kvarlämningar i området som kan behöva undersökas. Vi ska också samråda med myndigheter, näringsidkare och boende i området enligt de lagstadgade demokratiska krav som finns för att ta fram en vägplan.”


Man har i detta tidiga skede inte tagit ställning för om cykelvägen skall gå på västra eller östra sidan av väg 537, utan det är en redogörelse för hur naturen ser ut och inventering av området, dels i stort utmed vägen och dels specifikt 20 meter på var sida om väg 537. Arter, markförhållanden mm mm. Det framgår att påverkan på skyddad natur blir minst om cykelvägen dras på västra sidan om bilvägen


Aktionsgruppens mål och krav är som tidigare att ”Oskyddade trafikanter ska trafiksäkert kunna färdas utmed väg 537 mellan Ekbacken/Enhagen - Tidö-Lindö”


Vi förordar därför som tidigare en sträckning/placering av GC-vägen på västra sidan av väg 537.

En placering på östra sidan skulle innebära att trafiksäkerheten försämras då merparten av de boende utmed vägen bor på den västra sidan och då skulle tvingas korsa väg 537 för att nå GC-vägen.


Förändring av hållplatslägen för bussen, överensstämmer med den information vi tidigare erhållit från Region Västmanland.
För oss på Tidö-Lindö innebär det att hållplats Klockargårdsvägen tas bort.


Ta tillfället i akt och läs igenom Samrådsunderlaget så får ni en bra bild på hur mycket som ingår i en sådan här process och möjligheten att lämna egna synpunkter. Ni kan också ge er synpunkter till Hans Thell, så sammanställer han och överlämnar till Trafikverket. Senast 15 Nov!


2021-03-01   Projektet med vägplan rullar på bra. Beslut från Länstyrelsen.

Länsstyrelsen har meddelat Trafikverket att projektet kan antas medföra betydande miljöpåverkan (BMP), likaså måste en separat tillståndsprocess genomföras för Natura2000 området.

Detta är enligt uppgift normala processer i denna typ av vägprojekt.

Inför tillståndsprocessen kommer samråd att behöva ske med särskilt berörda och övrig allmänhet, preliminärt under mars/april. (Inbjudan via brev och tidningsannons)

Projektets konsult kommer även att påbörja geotekniska undersökningar i slutet av mars.

(Berörda markägare kommer att informeras)


2021-04-12   Geologiska undersökningarna fortsätter. 

Geologiska undersökningarna för cykelvägen Enhagen - Tidö-Lindö fortsätter preliminärt en vecka till.

Man undersöker bl.a djup till berg, tjocklek på lerskikt, grundvatten och har nu kommit till Gångholmen.

Man kommer sedan att göra vissa borrningar i vägbanan för att mäta tjocklek på asfalt mm.

IMG_8117.jpg
IMG_8118.jpg

2021-05-31   Lite historik samt Statusuppdatering


Tiden rullar på. För drygt 3 år sedan fick Aktionsgruppen för cykelväg, besked att Region Västmanland, Västerås Stad och Trafikverket gemensamt beslutat om ett genomförande av en gång- och cykelväg längs väg 537, från Enhagen till Tidö-Lindö.

Glädjen var stor bland alla som väntat länge på en cykelväg. Många pusselbitar skulle komma på plats innan arbetet med en vägplan kunde starta.

Men i början av 2020 var arbetet med vägplan i full gång.

Status Maj 2021

Enligt Trafikverket rullar projektet vidare och man är i princip klar med de geotekniska undersökningarna. Kompletterande inventering kan eventuellt behöva göras i Natura2000 området.

Nästa steg i projektet är samråd inför tillståndsprocessen för Natura2000, vilket preliminärt kommer att ske i Juni.

Till hösten planerar man som tidigare att gå ut på samråd med planförslaget och på plats ge information om förslaget, om restriktionerna tillåter, annars i digital form.

Trafikverket återkommer med mer information inför samråden.


2021-07-16   Arkeologiska undersökningar 

Trafikverket meddelar att Stiftelsen kulturmiljövård kommer att påbörja den arkeologiska undersökningen, inför GC-väg Enhagen - Tidö-Lindö, nu under sommaren. Undersökningen ingår i vägplanearbetet och kommer att pågå från slutet av juli till början av augusti. Berörda fastighetsägare har fått hem ett informationsbrev.

Det är två områden som kommer att undersökas, se bilder.

arkeologi 1.jpg
arkeologi 2.jpg

2021-09-13   Samråd Natura2000 och färdigt planförslag

Trafikverket meddelar att samrådet för Natura2000 och samrådet för det färdiga planförslaget kommer att slås ihop och planeras ske under Oktober/November.

Enskilt berörda och intresseorganisationer kommer att få hem ett brev med information om samråd med hänvisning till Trafikverkets/projektets hemsida för handlingar och yttrande, övrig allmänhet kommer att aviseras via tidningsannons i VLT.

Möte med möjlighet till frågor och yttrande bör kunna hållas på orten om gällande pandemi-restriktioner minskar enligt plan.

Aktionsgruppen kommer även att delge information, via denna hemsida, när tidpunkt för samråd är fastställd.


2021-11-22   Samråd Natura2000 / färdigt planförslag försenat

Trafikverket meddelar att Samråd Natura2000 och Samråd färdigt planförslag tyvärr är ytterligare försenat, pga av byte av Konsultföretag för Vägplanen.

Trafikverket bedömer dock att projektet som helhet kommer att tjäna på konsultbytet och återkommer med en uppdaterad tidplan för Samråden.

Aktionsgruppen för cykelväg mellan Enhagen och Tidö-Lindö hoppas att vi får en positiv julklapp från Trafikverket!


2022-04-04 Lovsång till Trafikverket / Idé hur bygga cykelväg
Du ska inte tro det blir cykelväg,
ifall inte ni sätter fart
på vägplan som vi lovats så länge,
för den kommer väl snart?
Den gör så att vi cykla säkert,
och se att kohagen är grön,
få slippa bilar som kör så nära,
så vi kommer hem till våra kära.


2022-04-15 Skrivelse till Regionstyrelsen och 2 regionråd
Får önska alla tålmodiga cyklister, motionärer och övriga oskyddade trafikanter en riktigt
Glad Påsk!
För er information har Aktionsgruppen tillskrivit Regionstyrelsen och några regionråd om
Trafikverkets handläggning och utförande av uppdraget att planera och bygga gång- och
cykelvägen mellan Enhagen/Ekbacken - Tidö-Lindö.
Vi avvakter deras genomlysande svar och återkommer med mer info.


2022-04-18 Trafikverket har gjort ny hemsida för cykelvägen
Trafikverket har gjort ny hemsida för gång-och cykelväg Enhagen - Tidö-Lindö.
Vi har tyvärr inte fått nån ny tidplan för när Samråd Natura2000 och färdigt planförslag
planeras ske. Trafikverket hänvisar till projektets hemsida där information kommer att
läggas ut när det är tillgängligt.


2022-05-10 P4 Västmanland lägger ut felaktig information om cykelvägen
P4 Västmanland har helt fel information om GC/väg Ekbacken/Enhagen -Tidö-Lindö som
gjordes i ett Facebook-inlägg om en önskad cykelväg som pratades mkt om idag på P4
Västmanland. Har lagt in en kommentar på P4 Västmanlands FB sida.


2022-05-29 Ingen ny information från Trafikverket
Tyvärr har Trafikverket i nuläget ingen uppdaterad information att delge oss gällande
statusen för GC-väg Ekbacken/Enhagen - Tidö-Lindö. Det mesta känns osäkert och vi
närmar oss Juni och stundande semestertider. Vi hoppas verkligen att vi får en ny tidplan
och information om samrådsprocessen presenterad för oss i början av juni annars är
risken stor att projektet blir ytterligare rejält försenat. I den senaste tidplanen var byggstart
av cykelvägen preliminärt planerad till våren 2023 och med färdigställande under 2024.
Både Region Västmanland och Västerås Stad ser GC-väg Ekbacken/Enhagen -Tidö-Lindö
som en viktig cykelåtgärd och den är beslutad redan 2018 och naturligtvis med i nya
Länstransportplan 2022-2033 som namnsatt åtgärd och där placerad med medel under
åren 2022-2024. Se bif bild.


Aktionsgruppen har tillskrivit två Regionråd (S) + (C) om situationen för cykelvägen och
begärt besked om hur Regionen agerar för att påskynda processen och minimera
ytterligare förseningar. Likaså hur Regionen bevakar hur Trafikverket utför de uppdrag de
fått av Regionen.
Vi har i dagsläget inte fått några konkreta svar på hur Regionen agerar men vi förutsätter
att man agerar kraftfullt.


2022-06-15 Trafikverket lägger ut uppdaterad hemsida med ny tidsplan
Nu har Trafikverket uppdaterat hemsidan för gång- och cykelvägen mellan Ekbacken/
Enhagen till Tidö-Lindö. Ny information om projektet och aktuell status. Tidsplanen
innehåller flera steg fram till öppning för trafik 2025. (Vilket innebär en försening med 1 år
mot tidigare plan)
Har ni frågor kan ni ställa dom direkt till projektledaren via Kontakt formuläret på
hemsidan!!
Vi förutsätter att Trafikverket gör sitt yttersta för att föra projektet framåt och minimera
ytterligare förseningar.

https://www.trafikverket.se/vara-projekt/projekt-i-vastmanlands-lan/vag-537-ekbackenenhagen-till-tid...


2022-06-22 Trafikverket lovar att göra sitt yttersta
Nu får vi njuta av en trevlig midsommar och en skön sommar!
Trafikverket meddelar att man gör allt dom kan för att optimera processen till att gå så
effektivt fram som möjligt.
Blir relativt lugnt på informationssidan under sommaren.
Hälsningar från Hasse & Aktionsgruppen


-- Ni kan även följa fortsatta uppdateringar om cykelvägsprojektet på Trafikverkets
hemsida :
https://www.trafikverket.se/vara-projekt/projekt-i-vastmanlands-lan/vag-537-ekbackenenhagen-till-tido-lindo-gang--och-cykelvag/


Aktionsgruppen kommer att ha en fortlöpande dialog med Trafikverket och Västerås Stad
för att utbyta information och statusuppdateringar som kan förmedlas vidare till gruppens
medlemmar och boende utmed vägen.
GC-vägen kommer att öka trafiksäkerheten för de oskyddade trafikanterna, ge förbättrad
hälsa och verka positivt för miljö och klimat. Aktionsgruppen ser mycket positivt på att
projektet nu tagit fart.


Uppdaterad 2022-07-06/HaTh