Vision Tidö-Lindö


2017-09-23  Steg 2-ansökan har skickats in

Nu har vi skickat in den fullständiga ansökan ("Steg 2") om bidrag från LEADER, i enlighet med beslut vid senaste årsstämman.
Vi söker totalt 730 000 kr att användas till de fyra aktiviteterna enligt nedan.

Vi förväntar oss ett preliminärt svar i mitten av oktober, men måste invänta slutligt besked (i vinter) innan vi kan börja använda pengarna.

Vilka vi är som sytt ihop ansökan, med sina 30 bilagor, framgår nedan.


Projektstruktur

Koordinator: Lars Hallstadius

Ekonomi: Michaela Sandvall

Styrgrupp:
   -  Mårten Gustafsson
   -  Hans Thell
   -  Heidi Leppäniemi
   -  Lars Hallstadius

Aktivitetsledare:

1.       Naturvårdsplan mm: Heidi Leppäniemi

2.       Utegym: Gunhild Sünger och Marie Hammarbäck

3.       Väderskydd: Daniel Lind

4.       Badstrand: Regina Tunebrant
2017-09-09  Dagsläget för vår Steg 2-ansökan till Leader

Vi ligger nu i slutspurten med den detaljerade ansökan till Leader (Steg 2) och räknar med att skicka in den kring månadsskiftet. Det belopp vi söker är cirka 700 000 kronor, fördelat på fyra av de fem aktiviteter som räknas upp nedan.
Pulkabacken här på ön har fallit bort, av praktiska skäl. (Det finns en mycket bra backe på Eriksbo Park).

Projektet omfattar mer än de fyra aktiviteterna, men det är dessa som kostar riktiga pengar och där vi alltså är beroende av bidrag för att verkligen kunna göra något.

Om du vill veta mer, kontakta någon av oss i Styrgruppen (nedan). 2017-06-18  Ansökan, steg 1, har skickats in


Nu har den preliminära ansökan ("steg 1") skickats in till Leader, avseende EU-pengar till vård och förnyelse av vår ö ("Vision Tidö-Lindö"). Allt i enlighet med det förslag som årsstämman nyligen tillstyrkte.

Vi har redan ledare för fyra av de fem aktiviteterna, och den femte är troligen på gång:
- Heidi Leppäniemi (Naturvårdsplan mm)
- Gunhild Sünger och Marie Hammarbäck (Utegym) ...
- NN (Pulkabacke)
- Daniel Lind (Vind-, sol- och regnskydd vid lekplatsen)
- Regina Tunebrant (Badstranden)

Projektets ekonomi kommer Michaela Sandvall att ta hand om.

Om ni har frågor eller funderingar, eller vill vara med och bidra, kontakta någon av oss i styrgruppen:
- Lars Hallstadius
- Heidi Leppäniemi
- Hans Thell
- Mårten Gustafsson
Sedan början av 2016 har det funnits en projektgrupp, "Vision Tidö-Lindö". Dess målsättning har varit att hjälpa styrelsen ta fram en långsiktig plan för vård och förvaltning samt identifiera möjliga förnyelseområden.


Projektgruppen har bland annat noterat att:

- Det saknas en gemensam vision och mål för de ”gemensamma anläggningarna”

- Det saknas en långsiktig naturvårdsplan för våra allmänningar och grönområden

- Ön är inte längre ett sommarstugeområde och ett flertal barnfamiljer har flyttat in. Kommer barns och ungas intressen fram i styrelse arbetet? Hur kan vi bättre göra barn och ungas röst hörda?

- Öborna söker aktiviteter för barn/unga och möjligheter till friluftsliv och fysisk aktivitet utanför ön. Detta medför trafik och transporter istället för möten och dialog mellan öborna. Detta är ogynnsamt såväl miljömässigt som socialt.

- Våra gemensamma allmänningsytor, gångstigar, badstrand, bryggor mm är till största del inte anpassade till funktionsnedsatta. Finns möjlighet till förbättringar?

 - Det finns många hundägare på ön, är deras intressen och behov tillgodosedda?

 

Projektgruppens arbete fokuserades på tre områden under hösten 2016:

- Utreda möjlighet och få underlag till en långsiktig Naturvårdsplan

- Utreda vad intresserar och engagerar våra boende på ön och ge underlag till styrelsen för gemensam vision och långsiktig plan för våra gemensamma anläggningar

- Finns möjlighet att söka externa medel för att realisera det som engagerar medlemmarna, dvs genomföra förbättringar utifrån öbornas intressen.

Under hösten 2016 gjorde vi en rundvandring på ön tillsammans med Kristina Hansson, naturvårdsspecialist från Länsstyrelsen. Noteringarna från mötet finns här: http://www.doc.tidolindo.se/1609-Rundvandring.pdf

 

Här finns de presentationer som visades vid det gemensamma mötet 15 mars 2017 då vi gick genom enkätresultat. Leader var på plats för att berätta hur man kan söka externa medel till sådant som intresserar oss.

 - Resultatet från enkäten: http://www.doc.tidolindo.se/Enkatresultat.pdf

 - Länsstyrelsens presentation: http://www.doc.tidolindo.se/170315-Lansstyrelsen.pdf

 - LEADER: http://www.doc.tidolindo.se/170315-LEADER.pdf

Noteringarna från mötet: http://www.doc.tidolindo.se/170315-Minnesanteckningar.pdf


Efter mötet den 15 mars har en Naturvårdsgrupp startats, för att påbörja inventering av naturvärden på ön. Denna skall ligga till underlag för en långsiktig naturvårsplan. 
Resultat av inventeringen kommer att presenteras våren 2018.