Vision Tidö-Lindö

Senaste nytt om utegymmet

Ni har säkert sett grävmaskinen på Västerängen bakom isbanan!
Markarbetena för vårt framtida utegym är nu i full gång. Arbetet utförs av John Pedersén och Stefan Karlsson.

Då marken behöver höjas med ca 50 cm, krävs det att massorna ligger till sig över vintern. Tyvärr. Redskapen grävs därför ner först i vår när tjälen har släppt och marken torkat upp.

Om allt går som planerat kommer utegymmet att kunna tas i bruk före midsommar.

__________________________________________________________________________________________________________


”Tidö-Lindö är en mälarö där alla trivs, har möjlighet till en rik fritid, friluftsliv, upplever trygghet, gemenskap och har ett gemensamt engagemang att förvalta de naturvärden som finns på ön till kommande generationer”


Vi fick i april 2018 det slutliga godkännandet av vår ansökan om EU-medel till bevarande och förnyelse av vår ö.
Ansökan skickades in till LEADER i juni 2017, efter beslut i årsstämman 2017. (LEADERs lokalavdelning, LEADER Mälardalen, är vår kontaktyta gentemot EU och svenska staten, http://www.leadermalardalen.se).

Totalbeloppet  är ca 700 000 kr, fördelat på de fyra aktiviteter som sammanfattas här.
Tidplan för färdigställande:
 - Utegym - 2018
 - Väderskydd - 2019
 - Badstranden - etappvis, med avslut 2020
 - Naturvårdsplan mm - 2020

Pengarna skall matchas av eget, frivilligt (obetalt) arbete av oss på ön och vår samarbetspartner, Eriksbo Park. Värdet av det frivilliga arbetet skall uppgå till minst 30% av den totala insatsen, med ett visst schablonbelopp per arbetad timme. De personer som lett framtagningen av ansökan, och som kommer leda genomförandet (namnen ser ni nedan under "Projektstruktur") föregår med gott exempel genom att också arbeta helt obetalt.

Det finns också möjlighet för lokala företag att sponsra projektet med material eller arbete. Så ökas projektets innehåll inom ramen för de 700 000 kr, och företaget ges synlighet på hemsidan, skyltar och/eller plaketter.
Exempel på bra objekt för sponsring: Bänkar, pingisbord, andra redskap, grus/singel, arbetsinsats med eller utan maskin.


De erhållna pengarna skall användas till de fyra aktiviteterna som nämns ovan, och som ingår i projektets större perspektiv, dvs den gulmarkerade Visionen längst upp. Projektets långsiktiga mål och mer "kött på benen" om genomförandet ges i den här bilaganProjektstruktur

Koordinator: Lars Hallstadius

Ekonomi: Michaela Sandvall

Styrgrupp:
   -  Mårten Gustafsson
   -  Hans Thell
   -  Heidi Leppäniemi
   -  Lars Hallstadius

Aktivitetsledare:

1.       Naturvårdsplan mm: Heidi Leppäniemi

2.       Utegym: Gunhild Sünger och Marie Hammarbäck

3.       Väderskydd: Daniel Lind

4.       Badstrand: Regina TunebrantBakgrund och förarbete, 2016 - 2017


Sedan början av 2016 har det funnits en projektgrupp, "Vision Tidö-Lindö". Dess målsättning har varit att hjälpa styrelsen ta fram en långsiktig plan för vård och förvaltning samt identifiera möjliga förnyelseområden.


Projektgruppen har bland annat noterat att:

- Det saknas en gemensam vision och mål för de ”gemensamma anläggningarna”

- Det saknas en långsiktig naturvårdsplan för våra allmänningar och grönområden

- Ön är inte längre ett sommarstugeområde och ett flertal barnfamiljer har flyttat in. Kommer barns och ungas intressen fram i styrelse-arbetet? Hur kan vi bättre göra barn och ungas röst hörda?

- Öborna söker aktiviteter för barn/unga och möjligheter till friluftsliv och fysisk aktivitet utanför ön. Detta medför trafik och transporter istället för möten och dialog mellan öborna. Detta är ogynnsamt såväl miljömässigt som socialt.

- Våra gemensamma allmänningsytor, gångstigar, badstrand, bryggor mm är till största del inte anpassade till funktionsnedsatta. Finns möjlighet till förbättringar?

 

Projektgruppens arbete fokuserades på tre områden under hösten 2016:

- Utreda möjlighet och få underlag till en långsiktig Naturvårdsplan

- Utreda vad intresserar och engagerar våra boende på ön och ge underlag till styrelsen för gemensam vision och långsiktig plan för våra gemensamma anläggningar. 

- En enkät för att bättre förstå vad man önskar sig på vår ö

- Finns möjlighet att söka externa medel för att realisera det som engagerar medlemmarna, dvs genomföra förbättringar utifrån öbornas intressen.

Under hösten 2016 gjorde vi en rundvandring på ön tillsammans med Kristina Hansson, naturvårdsspecialist från Länsstyrelsen. Noteringarna från mötet finns här: http://www.doc.tidolindo.se/1609-Rundvandring.pdf

 

Här finns de presentationer som visades vid det gemensamma mötet 15 mars 2017 då vi gick genom enkätresultat. Leader var på plats för att berätta hur man kan söka externa medel till sådant som intresserar oss.

 - Resultatet från enkäten: http://www.doc.tidolindo.se/Enkatresultat.pdf

 - Länsstyrelsens presentation: http://www.doc.tidolindo.se/170315-Lansstyrelsen.pdf

 - LEADER: http://www.doc.tidolindo.se/170315-LEADER.pdf

Noteringarna från mötet: http://www.doc.tidolindo.se/170315-Minnesanteckningar.pdf

Efter mötet den 15 mars har en Naturvårdsgrupp startats, för att påbörja inventering av naturvärden på ön. Denna skall ligga till underlag för en långsiktig naturvårsplan, som - efter förankring vid en årsstämma - utgör basen för vård av våra grönområden.