Vision Tidö-Lindö


2018-april

Vi har nu fått brev från Jordbruksverket med det slutliga godkännandet av vår ansökan. Inga förändringar av belopp eller innehåll. 
Mer information vid föreningsstämman den 26 april.


2017-november  

Vår steg 2-ansökan har godkänts av LEADERs styrelse och är, efter flera detaljjusteringar, klar att skickas vidare till Jordbruksverket för slutligt godkännande. Handläggningstiden där är ganska lång men vi räknar med att få klartecken under sommaren.

Totalbeloppet som vi söker är ca 700 000 kr, fördelat på fyra aktiviteter som sammanfattas här.

Vilka vi är som sytt ihop ansökan, med sina drygt 40 bilagor, framgår nedan.


Projektstruktur

Koordinator: Lars Hallstadius

Ekonomi: Michaela Sandvall

Styrgrupp:
   -  Mårten Gustafsson
   -  Hans Thell
   -  Heidi Leppäniemi
   -  Lars Hallstadius

Aktivitetsledare:

1.       Naturvårdsplan mm: Heidi Leppäniemi

2.       Utegym: Gunhild Sünger och Marie Hammarbäck

3.       Väderskydd: Daniel Lind

4.       Badstrand: Regina TunebrantBakgrund


Sedan början av 2016 har det funnits en projektgrupp, "Vision Tidö-Lindö". Dess målsättning har varit att hjälpa styrelsen ta fram en långsiktig plan för vård och förvaltning samt identifiera möjliga förnyelseområden.


Projektgruppen har bland annat noterat att:

- Det saknas en gemensam vision och mål för de ”gemensamma anläggningarna”

- Det saknas en långsiktig naturvårdsplan för våra allmänningar och grönområden

- Ön är inte längre ett sommarstugeområde och ett flertal barnfamiljer har flyttat in. Kommer barns och ungas intressen fram i styrelse arbetet? Hur kan vi bättre göra barn och ungas röst hörda?

- Öborna söker aktiviteter för barn/unga och möjligheter till friluftsliv och fysisk aktivitet utanför ön. Detta medför trafik och transporter istället för möten och dialog mellan öborna. Detta är ogynnsamt såväl miljömässigt som socialt.

- Våra gemensamma allmänningsytor, gångstigar, badstrand, bryggor mm är till största del inte anpassade till funktionsnedsatta. Finns möjlighet till förbättringar?

 - Det finns många hundägare på ön, är deras intressen och behov tillgodosedda?

 

Projektgruppens arbete fokuserades på tre områden under hösten 2016:

- Utreda möjlighet och få underlag till en långsiktig Naturvårdsplan

- Utreda vad intresserar och engagerar våra boende på ön och ge underlag till styrelsen för gemensam vision och långsiktig plan för våra gemensamma anläggningar

- Finns möjlighet att söka externa medel för att realisera det som engagerar medlemmarna, dvs genomföra förbättringar utifrån öbornas intressen.

Under hösten 2016 gjorde vi en rundvandring på ön tillsammans med Kristina Hansson, naturvårdsspecialist från Länsstyrelsen. Noteringarna från mötet finns här: http://www.doc.tidolindo.se/1609-Rundvandring.pdf

 

Här finns de presentationer som visades vid det gemensamma mötet 15 mars 2017 då vi gick genom enkätresultat. Leader var på plats för att berätta hur man kan söka externa medel till sådant som intresserar oss.

 - Resultatet från enkäten: http://www.doc.tidolindo.se/Enkatresultat.pdf

 - Länsstyrelsens presentation: http://www.doc.tidolindo.se/170315-Lansstyrelsen.pdf

 - LEADER: http://www.doc.tidolindo.se/170315-LEADER.pdf

Noteringarna från mötet: http://www.doc.tidolindo.se/170315-Minnesanteckningar.pdf


Efter mötet den 15 mars har en Naturvårdsgrupp startats, för att påbörja inventering av naturvärden på ön. Denna skall ligga till underlag för en långsiktig naturvårsplan. 
Resultat av inventeringen kommer att presenteras våren 2018.