Vägar

Våra vägar underhålls av samfälligheten

Vägnätet på Tidö-Lindö består av både grus- och asfaltvägar och så kommer det att förbli. Att asfaltera samtliga vägar skulle kosta mycket pengar och därmed innebära en rejält höjd årsavgift. Styrelsen anser inte att kostnaden står i proportion till nyttan.

God sikt i korsningarna – en trafiksäkerhetsfråga

Det är viktigt att vegetationen hålls efter så att den inte breder ut sig och därmed försämrar sikten för trafikanterna. Det är den enskilde fastighetsägarens ansvar att röja så att det finns sikt i korsningar, som föreskrivs i vägtrafikförordningen § 48. Se Korsningsskiss.

Maximal totalvikt 12 ton

För att hålla vägstandarden intakt utan alltför stora och kostsamma underhållsåtgärder är totalvikten för fordon som trafikerar Tidö-Lindö maximerad till 12 ton. En generell dispens finns för Renhållning, Räddningstjänst, Linjebusstrafik, Skolskjutsar samt snöröjning. Alla annan trafik med högre totalvikt har anmälningsplikt till vägansvarig innan färd sker på ön.

Bron

Bron har sin egen historia som du hittar i denna länk: Historik om bron till Tidö-Lindö

Vinterväghållning

Snöröjning av Tidö-Lindös vägar utföres av en entreprenör. Snöplogning påbörjas då ett 8 cm tjockt snötäcke lagt sig på vägarna. Entreprenören avgör var snödjupsmätningarna skall göras. Snöplogning av de stora matargatorna skall vara klar innan den stora trafikströmmen på morgonen börjar. Därefter plogas övriga mindre gator. Plogning kan även behövas vid väderomslag för att förhindra påfrysning av vägbanan samt vid extrem drivbildning. Vid stora snömängder kan flera plogningar per dygn erfordras. Siktmöjligheter och mötes/vändplatser beaktas särskilt.

Vid föreliggande snöfall åligger det fordonsägarna att flytta fordonen från vägarna och kapa snötyngda grenar över vägarna i syfte att underlätta snöröjningen. Inget ansvar tages för ”inplogade” fordon. Det åligger fastighetsägaren att själv skotta bort snöplogvallen vid tomtinfarten. Observera att det är förbjudet att forsla ut snö från tomten och lägga den på eller vid vägbanan, eftersom nästa tomtägare i färdriktningen då får denna snö vid plogning.

Halkbekämpning sker med saltsand eller finkross. Entreprenören avgör när sandning erfordras. Matargatorna och gator med stor nivåskillnad prioriteras. Därefter sandas övriga gator. Sandningen på samtliga gator/vägar skall vara åtgärdade inom ca 5 timmar efter konstaterad mera utbredd halka. Vid svår halka kan sandning erfordras flera gånger per dygn. ”Svår halka” jämställes med att när kommunen och vägverket sandar sina gator/vägar. Observera att sandningen normalt inte täcker hela vägens yta, varför det åligger trafikanterna stor försiktighet vid färd/promenad på hala vägar.

Styrelsen friskriver sig för eventuella halkolyckor liksom om entreprenören drabbats av hastigt påkommen eller oförutsedd händelse och därav inte kunnat utföra sitt uppdrag.